Czy moje środki pieniężne są bezpieczne z DEGIRO?

Środki pieniężne klientów DEGIRO zostają przekazane do oddzielnej jednostki. Niezainwestowane bezpośrednio kwoty, zostają automatycznie zainwestowane w jeden z kwalifikowanych Funduszy rynku pieniężnego w ramach FundShare Fund Management. Odbywa się to poprzez stałe zlecenie wydane przez klientów podczas procesu rejestracji.

Fundusze rynku pieniężnego

DEGIRO uważa, że ważne jest, aby klienci zrozumieli, jak funkcjonuje struktura Funduszy rynku pieniężnego. DEGIRO nie jest bankiem, ale firmą inwestycyjną. W Holandii firmy inwestycyjne nie mogą posiadać środków pieniężnych klientów. Dlatego, stając się klientami DEGIRO, klienci wydają stałe zlecenie inwestowania środków pieniężnych w Fundusze rynku pieniężnego (FundShare Cash Funds). Dla każdej waluty dostępnej na platformie inwestycyjnej dostępny jest również oddzielny Fundusz rynku pieniężnego. Celem Funduszu rynku pieniężnego jest osiąganie zwrotu równego rynkowym stopom procentowym, przy jak najniższym ryzyku. Obok niskiego ryzyka, kolejną zaletą Funduszu rynku pieniężnego jest fakt, że podobnie jak w przypadku innych naszych inwestycji, są one trzymane oddzielnie od aktywów DEGIRO.

Fundusze rynku pieniężnego są często wykorzystywane przez inwestorów instytucjonalnych, takich jak fundusze emerytalne, do przechowywania dużych kwot pieniężnych w bezpieczny sposób. Około 1 tryliona EUR jest obecnie w posiadaniu Funduszy rynku pieniężnego w Europie. (Źródło)

"Celem Funduszy rynku pieniężnego jest osiągnięcie stopy zwrotu równej rynkowej stopie procentowej przy jak najmniejszym ryzyku."

Dostawca Funduszu

The FundShare Cash Funds są zarządzane przez FundShare Fund Management. FundShare Fund Management zarządza kwalifikowanymi Funduszami rynku pieniężnego w EUR, USD, GBP, CHF, SEK, NOK,i DKK. Wszystkie te Fundusze są kwalifikowanymi Funduszami rynku pieniężnego, co oznacza, że Fundusze muszą spełniać surowe wymagania.

Brak dostępnego Funduszu rynku pieniężnego

Fundusz pieniężny w złotych (PLN), zarządzany przez Fundshare Fund Management, nie jest w stanie spełnić kryteriów, aby być Kwalifikowanym Funduszem Rynku Pieniężnego (QMMF). W związku z tym, Polski Fundusz w Złotych nie będzie już dostępny. Z uwagi na powyższe, środki zdeponowane przez Klientów na polskiej platformie będą przechowywane w Funduszu gotówkowym EUR. Przy otwarciu konta w DEGIRO, klienci są proszeni o wydanie stałego zlecenia na zainwestowanie środków pieniężnych w EUR - Funduszu rynku pieniężnego. Gdy przelew w PLN zostanie zaksięgowany na koncie DEGIRO, jest on kolejno przeliczony do EUR po cenie rynkowej (bez spreadu), przy czym opłaty za przewalutowanie zostają zniesione. Gdy środki zostały przekonwertowane do EUR można swobodnie inwestować na rynku. W kwestii wypłaty, przed jej dokonaniem należy manualnie dokonać przeciwnej konwersji z EUR do PLN. Po przewalutowaniu środków można wypłacić środki na zarejestrowany rachunek przeciwstawny.

Dostępna jest także opcja wpłaty na konto bezpośrednio w EUR po dokonaniu pierwszego przelewu w PLN.

Ryzyko

Głównym celem Funduszu rynku pieniężnego jest minimalizacja ryzyka. Przy ścisłej polityce inwestycyjnej ryzyko jest bardzo niskie. Zgodnie z dokumentem dotyczącym Kluczowych Informacji dla Inwestorów w Funduszu, 1 w skali od 1 do 7.

Aby uzyskać więcej informacji o ryzyku i wskaźniku ryzyka określonym przez zarządzającego Funduszem, odsyłamy do przygotowanych przez niego dokumentów informacyjnych: prospekt emisyjny i Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KIID). Więcej informacji o ryzyku i wskaźnikach ryzyka determinowanych przez zarządzającego Funduszem, można uzyskać w prospekcie emisyjnym, raportach pozycji i w dokumencie KIID, przygotowanym przez zarządzającego funduszem. Można go również znaleźć na stronie internetowej FundShare Fund Management. Dokumenty KIID są również dostępne w naszym Centrum pomocy.

Risicometer

Uwaga: straty spowodowane tym ryzykiem nie będą kompensowane przez DEGIRO. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Wartość inwestycji może się wahać. Rezultaty osiągane w przeszłości nie są gwarantowane w przyszłości.

Kwalifikowane Fundusze rynku pieniężnego

Krótki czas trwania

Kwalifikowany Fundusz rynku pieniężnego ma krótki średni czas trwania wynoszący 60 dni. Oznacza to, że kredyty w portfelu są spłacane średnio w ciągu 60 dni. Zmniejsza to ryzyko braku spłaty.

Płynność portfela

Zakwalifikowany Fundusz rynku pieniężnego inwestuje w tzw. płynne kredyty, co oznacza, że można je łatwo wymieniać i dlatego można je szybko zamienić na środki pieniężne.

Portfel jakościowy

Zdolność kredytowa emitentów jest stale monitorowana, co ogranicza ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych zaległości. W przypadku pogorszenia się ratingów kredytowych Fundusz rynku pieniężnego nie może już dłużej inwestować w przedmiotową pożyczkę.

Koszty i zwrot FundShare Cash Funds

Inwestowanie w Fundusze rynku pieniężnego wiąże się z niskim ryzykiem, ale jednocześnie ich stopa zwrotu jest niska. Dla niektórych walut zwrot jest aktualnie ujemny, co jest spowodowane ujemnymi stopami procentowymi krótkoterminowych obligacji. Między innymi, Fundusz rynku pieniężnego EUR ma obecnie negatywna stopę zwrotu.

Wszelki pozytywny zwrot z Funduszu rynku pieniężnego należy do klientów, a negatywny, wynikający z ujemnych stóp procentowych, jest częściowo rekompensowany przez DEGIRO, w sposób niezobowiązujący. Fundusze rynku pieniężnego nie wiążą się z kosztami wejścia ani wyjścia.

Polityka kompensacji Funduszu rynku pieniężnego

DEGIRO kompensuje negatywny zwrot z Funduszu rynku pieniężnego EUR, ponadto:

  • Kompensacja jest należna jedynie za pierwsze 2500 EUR w FRP i jedynie dla FundShare EUR Money Market Fund.

  • Jeśli w ciągu 60 dni, konto wygenerowało przynajmniej 350 EUR opłat transakcyjnych, limit wzrośnie do 100 000 EUR. Jest to określane miesięcznie.

Każdy klient, podczas procesu rejestracji wydaje stałe zlecenie na inwestowanie środków pieniężnych w FRP.

Poniżej znajduje się przegląd (stan na czerwiec) zwrotu z funduszu, KIID oraz prospekt emisyjny. Dostawca funduszu, na swojej stronie internetowej, przedstawia najbardziej aktualne dane.

Zwrot a czerwiec 2021KIID
FundShare Money Market Funds
EUR -0,73% KIID
USD -0,38% KIID
GBP -0,68% KIID
CHF -1,02% KIID
SEK -0,54% KIID
NOK -0,57% KIID
DKK -0,99% KIID

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują przyszłych wyników. Najnowsze zwroty można znaleźć na stronie internetowej zarządzającego funduszem.

Uwaga: kompensacja jest wypłacana przez DEGIRO w sposób niezobowiązujący. DEGIRO nie jest zobowiązane do robienia tego i ma prawo zmienić zasady lub zakończyć wypłatę kompensacji w każdym momencie. Oczywiście, zawsze będziemy informować o wszelkich zmianach. Kompensacja ma zastosowanie jedynie dla negatywnego zwrotu, który jest wynikiem negatywnych stóp procentowych oraz kosztów zarządzania. Straty spowodowane inwestycjami dokonywanymi przez fundusz nie są kompensowane, ale te inwestycje charakteryzują się niskim ryzykiem.

Stopa procentowa Eonia

cashfund

Pytania

Zasadniczo, jeżeli takie zdarzenie kredytowe ma miejsce w przypadku pożyczki bez zabezpieczenia, cała kwota zainwestowana w instytucji emitującej może zostać utracona. W przypadku, gdy aktywa Funduszu zostaną wystawione na 5% na takie zdarzenie kredytowe, wartość Funduszu może spaść o 5%. Każde 100€ udziałów w Funduszu gotówkowym ma wówczas wartość 95€. Ryzyko takiego zdarzenia kredytowego jest bardzo niskie.
Nie, w Holandii firmy inwestycyjne nie mogą posiadać środków pieniężnych klientów. W związku z tym utworzono strukturę Funduszy rynku pieniężnego.
Nie ma żadnych kosztów związanych z kupowaniem i sprzedażą udziałów Funduszu rynku pieniężnego. Opłata za zarządzanie kwalifikowanymi Funduszami rynku pieniężnego przez FundShare wynosi 0,09% rocznie. Koszty te są uwzględnione w deklaracji Funduszu, zobacz na stronie FundShare i Morgan Stanley Investment Management. DEGIRO postanowił zrekompensować ujemne zyski w wyniku kosztów zarządzania i ujemnego zainteresowania rynkowego na zasadzie niezobowiązującej. Zobacz pytanie "Warunki ujemnej rekompensaty odsetkowej dla rynku pieniężnego", aby uzyskać więcej informacji.

W przypadku wielu klientów, rynkowa stopa procentowa waluty bazowej będzie negatywna. Chcemy uchronić ich przed wpływem negatywnych stóp procentowych, w jak największym stopniu. Dlatego zdecydowaliśmy się na częściowe i niezobowiązujące kompensowanie negatywnych rezultatów FRP, które wynikają z negatywnych stóp procentowych i kosztów zarządzania funduszem.

Możliwe, że wartość FRP spadnie w rezultacie start poniesionych z tytułu inwestycji funduszu. Może to nastąpić w przypadku, gdy np. holenderski lub niemiecki rząd niespodziewanie przestanie wypełniać swoje zobowiązania płatnicze. W takim przypadku, DEGIRO nie będzie kompensowało strat spowodowanych takim wydarzeniem. Jednak takie ryzyko jest bardzo niskie.

Kompensacja jest całkowicie niezobowiązująca i nie tworzy żadnych praw ani nie obliguje DEGIRO do takiego samego postępowania w przyszłości. DEGIRO wypłaca kompensację mając na względzie okoliczności biznesowe. DEGIRO zastrzega sobie prawo do zniesienia kompensacji i będzie, odpowiednio wcześniej, informowało o zakresie wprowadzanych zmian.

DEGIRO częściowo kompensuje FundShare EUR Money Market Fund. Więcej informacji dotyczących polityki kompensacji można znaleźć tutaj.

Uwaga: Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Możesz stracić (część) swojego depozytu. Radzimy inwestować jedynie w te produkty, które są zgodne z Twoją wiedzą i doświadczeniem.

Uwaga:
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Możesz stracić (część) swojego depozytu. Radzimy inwestować jedynie w te produkty, które są zgodne z Twoją wiedzą i doświadczeniem.