DEGIRO i środki pieniężne

W 2018 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące funduszy rynku pieniężnego.
W celu zapewnienia przejrzystości chcielibyśmy przedstawić ci więcej wyjaśnień
i informacji dotyczących tych przepisów oraz powiązanych z nimi zmian.

Nowe prawodastwo

Ze względu na nowe przepisy dotyczące funduszy rynku pieniężnego, surowsze zasady będą miały zastosowanie do wszystkich FundShare Cash Funds. Ponadto zarządzający funduszem zdecydował, że kilka funduszy gotówkowych kwalifikuje się jako "kwalifikowane fundusze rynku pieniężnego". Dotyczy to na przykład FundShare EUR Cash Funds, FundShare USD Cash Fund oraz FundShare GBP Cash Fund. Do tych funduszy zastosowanie będą miały najściślejsze i najbezpieczniejsze zasady inwestowania. Oznacza to, że czas trwania pożyczek, w które te fundusze inwestują, będzie krótszy, a rating kredytowy wyższy.

Fundusze rynku pieniężnego

DEGIRO uważa, że ważne jest, aby klienci zrozumieli, jak funkcjonuje struktura z funduszami rynku pieniężnego. DEGIRO nie jest bankiem, ale firmą inwestycyjną. W Holandii firmy inwestycyjne nie mogą posiadać środków pieniężnych klientów. Dlatego, gdy stajesz się klientem DEGIRO, dajesz stałe zlecenie inwestowania pieniędzy w fundusze rynku pieniężnego (FundShare Cash Funds). Dlatego w DEGIRO nie trzymasz pieniędzy. Dla każdej waluty dostępnej na platformie WebTtrader dostępny jest oddzielny fundusz rynku pieniężnego. Celem funduszy rynku pieniężnego jest osiągnięcie stopy zwrotu równej rynkowej stopie procentowej przy możliwie niskim ryzyku. Dodatkową zaletą niskiego ryzyka jest to, że twoje udziały w funduszu gotówkowym, podobnie jak inne inwestycje, są ściśle oddzielone od aktywów DEGIRO.

Fundusze rynku pieniężnego są często wykorzystywane przez inwestorów instytucjonalnych, takich jak fundusze emerytalne, do przechowywania dużych kwot pieniężnych w bezpieczny sposób. Około 1 tryliona euro jest obecnie w posiadaniu funduszy rynku pieniężnego w Europie. (Źródło)

Profesjonalna struktura

DEGIRO został pierwotnie założony jako pośrednik dla inwestorów instytucjonalnych, którzy wymagają wysokiego stopnia bezpieczeństwa. Struktura DEGIRO, w tym sturuktura funduszy rynku pieniężnego, została ustanowiona w celu spełnienia tych wymagań i pozostała niezmieniona od momentu jej założenia. Inwestorzy indywidualni korzystają z tej samej struktury, w której instrumenty finansowe, w tym udział w funduszach rynku pieniężnego, są ściśle oddzielone od aktywów DEGIRO. Odbywa się to poprzez umieszczenie instrumentów finansowych klientów w oddzielnych podmiotach powierniczych. W przypadku uczestnictwa w funduszu gotówkowym są one bezpośrednio przechowywane na twoje własne imię. Aktywa klientów nie są narażone na zajęcie w przypadku ewentualnych problemów DEGIRO. Dlatego też, w przeciwieństwie do banków, nie jest wymagany system gwarancji depozytów, aby chronić inwestorów przed bankructwem usługodawcy.

"Celem funduszy rynku pieniężnego jest osiągnięcie stopy zwrotu równej rynkowej stopie procentowej przy jak najmniejszym ryzyku."

Zarządzanie funduszem rynku pieniężnego FundShare

Zarządzający funduszem rozporządzając FundShare Cash Funds zapewnia przestrzeganie rygorystycznych wymogów. Za zarządzanie kwalifikowanymi funduszami rynku pieniężnego pobierana jest opłata w wysokości 0,09% rocznie. Oznacza to, że co roku za każde 100 euro zdeponowane w funduszu rynku pieniężnego, 9 centów kosztów zarządzania wypłacone zostanie zarządzającemu funduszem. Koszty te są uwzględnione w zwrocie funduszu i nie są naliczane oddzielnie. Negatywna wartość zwrotu z racji posiadanego funduszu wynikająca z bieżącego oprocentowania i opłaty za zarządzanie jest obecnie kompensowany na zasadach niekomercyjnych przez DEGIRO, przez co rekompensata nie tworzy żadnych praw ani obowiązków. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz "jakie są koszty związane z funduszami rynku pieniężnego?"

Restrykcyjna polityka inwestycyjna

W 2018 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące funduszy rynku pieniężnego. Bardziej restrykcyjne zasady będą miały zastosowanie do wszystkich FundShare Cash Funds. Tam, gdzie to możliwe, fundusze gotówkowe będą kwalifikować się jako kwalifikowane fundusze rynku pieniężnego. Dotyczy to na przykład EUR Cash Fund, USD Cash Fund oraz GBP Cash Fund. Najsurowsza i najbezpieczniejsza polityka inwestycyjna będzie miała zastosowanie do kwalifikowanych funduszy rynku pieniężnego. W ramach kwalifikowalnego funduszu rynku pieniężnego inwestowane będą wyłącznie kredyty w walucie danego funduszu, na przykład w euro udzielane na fundusz rynku pieniężnego euro. Portfele kredytów mają średni czas trwania krótszy niż 60 dni. W rezultacie ryzyko rynkowe i kredytowe są ograniczone w perspektywie długoterminowej.

Środki pieniężne EUR są inwestowane wyłącznie w obligacje rządowe. Mogą to być obligacje państwa niemieckiego, holenderskiego, francuskiego, austriackiego i fińskiego. Tylko te kraje kwalifikują się, ze względu na swoje wysokie ratingi kredytowe. Fundusze pieniężne denominowane w USD i GBP mogą inwestować zarówno w obligacje rządowe, jak i korporacyjne. Zdolność kredytowa tych obligacji musi zawsze wynosić AA+ lub AAA. Są to dwie najwyższe możliwe oceny. W celu ograniczenia ryzyka kredytowego kontrahenta w przypadku kredytów dla przedsiębiorstw, maksymalnie 10% aktywów funduszu jest inwestowanych w jednego emitenta. W przypadku obligacji rządowej inwestuje się maksymalnie 35% na państwo, a także maksymalnie 30% w jedną pożyczkę.

Obligacje, w które kwalifikowany fundusz rynku pieniężnego może inwestować, spełniające najsurowsze kryteria, nie zawsze są dostępne w wymaganej walucie. Dlatego nie wszystkie fundusze gotówkowe mogą być brane pod uwagę jako kwalifikowane fundusze rynku pieniężnego. Wciąż jednak obowiązują ścisłe wymagania innych funduszy gotówkowych.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć raport o pozycji według funduszu.

Kwalifikowane fundusze rynku pieniężnego

Krótki czas trwania

Kwalifikowany fundusz rynku pieniężnego ma krótki średni czas trwania wynoszący 60 dni. Oznacza to, że kredyty w portfelu są spłacane średnio w ciągu 60 dni. Zmniejsza to ryzyko braku spłaty.

Płynność portfela

Zakwalifikowany fundusz rynku pieniężnego inwestuje w tzw. płynne kredyty, co oznacza, że można je łatwo wymieniać i dlatego można je szybko zamienić na pieniądze.

Portfel jakościowy

Zdolność kredytowa emitentów jest stale monitorowana, co ogranicza ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych zaległości. W przypadku pogorszenia się ratingów kredytowych fundusz rynku pieniężnego nie może już dłużej inwestować w przedmiotową pożyczkę.

Zdywersyfikowany portfel

Cały majątek kwalifikowanego funduszu rynku pieniężnego nigdy nie zostanie zainwestowany w jednego emitenta. Im bardziej aktywa funduszu są rozłożone, tym mniejszy wpływ będą miały zaległości płatnicze na całkowite aktywa funduszu. Maksymalna ekspozycja w jednej instytucji wydającej wynosi 10% lub 35% w przypadku państwa.

Ryzyko

Głównym celem funduszu rynku pieniężnego FundShare jest minimalizacja ryzyka. Przy ścisłej polityce inwestycyjnej ryzyko jest bardzo niskie. Zgodnie z dokumentem dotyczącym kluczowych informacji dla inwestorów w funduszu, 1 w skali od 1 do 7.

Aby uzyskać więcej informacji o ryzyku i wskaźniku ryzyka określonym przez zarządzającego funduszem odsyłamy do przygotowanych przez niego dokumentów informacyjnych: prospekt emisyjny i kluczowe informacje dla inwestorów (KIID).

Risicometer

Uwaga: straty spowodowane tymi zagrożeniami nie będą rekompensowane przez DEGIRO. Jeśli inwestujesz, ryzykujesz finansowo. Wartość twoich inwestycji może się zmieniać. Wyniki osiągnięte nie są gwarancją tych samych osiągnięć w przyszłości.

 

Pobierz:

Kwalifikowane fundusze rynku pieniężnego Pozycja raportu Key investor information document(KIID) Prospekt
EUR UCITS Link Link Link
USD Link Link Link
GBP Link Link Link
Fundusze rynku pieniężnego
CHF Link Link Link
PLN Link Link Link
SEK Link Link Link
NOK Link Link Link
HUF Link Link Link
DKK Link Link Link
CZK Link Link Link
Risicometer

Uwaga: straty spowodowane tymi zagrożeniami nie będą rekompensowane przez DEGIRO. Jeśli inwestujesz, ryzykujesz finansowo. Wartość twoich inwestycji może się zmieniać. Wyniki osiągnięte nie są gwarancją tych samych osiągnięć w przyszłości.

Koszty i zwrot FundShare Cash Funds

Obecnie rynkowa stopa procentowa dla krótkoterminowych pożyczek w euro o niskim ryzyku jest ujemna. W rezultacie fundusz gotówkowy EUR osiąga obecnie wynik ujemny.

Rocznie kwota 0,09% aktywów funduszu jest naliczana jako koszty zarządzania kwalifikowanymi funduszami rynku pieniężnego. Koszty te są uwzględnione w deklaracji funduszu.

Mimo iż wszelki dodatni zwrot z inwestycji należy tylko do ciebie, ewentualny ujemny zwrot z bieżących odsetek i kosztów funduszu jest obecnie obejmowany przez DEGIRO w sposób niezobowiązujący. Kliknij , aby uzyskać więcej informacji. Fundusz gotówkowy nie pobiera kosztów wejścia i wyjścia.

Poniżej znajduje się ogólne zestawienie sytuacji z rynku funduszy pieniężnych na dzień 27 marca 2018 r.

Kwalifikowane fundusze rynku pieniężnego Oprocentowanie Wyrównanie
EUR Negatywne Tak
USD Pozytywne n/a
GBP Pozytywne n/a
Fundusze rynku pieniężnego
CHF Negatywne Tak
PLN Pozytywne n/a
SEK Negatywne Tak
NOK Negatywne Tak
HUF Negatywne Tak
DKK Negatywne Tak
CZK Negatywne Tak

Uwaga: rekompensata ma zastosowanie wyłącznie do ujemnych zwrotów z tytułu ujemnych odsetek i kosztów zarządzania. Strata poniesiona na inwestycje dokonane przez fundusz nie będzie rekompensowana przez DEGIRO. To ryzyko jest niewielkie.

Stopa procentowa - Eonia

cashfund

Przejrzystość

Nowe prawo i przepisy europejskie wymagają od dostawców usług finansowych większej przejrzystości. DEGIRO chętnie z tym współpracuje. Właśnie dlatego zmieniliśmy sposób, w jaki widzisz swoje udziały w funduszu gotówkowym na platformie WebTrader. Pozwala to zobaczyć wartość twojego udziału w porównaniu do poprzedniego dnia.

Informacje prawne

FundShare Cash Funds jest subfunduszem w ramach struktury funduszu parasolowego FundShare (UCITS). Fundusz rynku pieniężnego jest zarejestrowany i nadzorowany przez Holenderski Urząd ds. Rynków Finansowych (AFM). Aby uzyskać dodatkowe informacje,możesz pobrać dokument zawierający kluczowe informacje dla inwestorów lub prospekt emisyjny tutaj.

Stopa procentowa - Eonia

cashfund

Pytania

Zasadniczo, jeżeli takie zdarzenie kredytowe ma miejsce w przypadku pożyczki bez zabezpieczenia, cała kwota zainwestowana w instytucji emitującej może zostać utracona. W przypadku, gdy aktywa funduszu zostaną wystawione na 5% na takie zdarzenie kredytowe, wartość funduszu może spaść o 5%. Każde 100 euro udziałów w funduszu gotówkowym ma wówczas wartość 95 euro. Ryzyko takiego zdarzenia kredytowego jest bardzo niskie.
Nie, w Holandii firmy inwestycyjne nie mogą posiadać środków pieniężnych klientów. W związku z tym utworzono strukturę funduszy rynku pieniężnego.
Nie ma żadnych kosztów związanych z kupowaniem i sprzedażą udziałów w funduszach gotówkowych. Opłata za zarządzanie funduszami rynku pieniężnego kwalifikowanymi przez FundShare wynosi 0,09% rocznie. Koszty te są uwzględnione w deklaracji funduszu. DEGIRO postanowił zrekompensować ujemne zyski w wyniku kosztów zarządzania i ujemnego zainteresowania rynkowego na zasadzie niezobowiązującej. Zobacz pytanie "Warunki ujemnej rekompensaty odsetkowej dla rynku pieniężnego FundShare", aby uzyskać więcej informacji.

Dla wielu klientów wartość rynkowa ich lokalnej waluty będzie ujemna. Chcemy zapobiec negatywnym interesom naszych klientów. Dlatego zdecydowaliśmy się zrekompensować niezobowiązująco ujemny zwrot z funduszy gotówkowych w wyniku kosztów odsetek i zarządzania.

Jest możliwe, że wartość funduszu pieniężnego spadnie w wyniku strat poniesionych na inwestycje dokonane przez fundusz. Może się tak zdarzyć, gdy na przykład Holandia bądź Niemcy przestaną niespodziewanie spełniać swoje zobowiązania płatnicze. W takim przypadku DEGIRO nie zaoferuje żadnej rekompensaty z tytułu poniesionych strat. To ryzyko jest bardzo małe.

Rekompensata jest całkowicie niezobowiązująca i nie tworzy żadnych praw oraz nie zobowiązuje DEGIRO do stosowania tego samego podejścia w przyszłości. DEGIRO wypłaca odszkodowanie na podstawie względów komercyjnych. DEGIRO zastrzega sobie prawo do rezygnacji z tego odszkodowania. DEGIRO poinformuje cię o tym na czas.

Do niedawna rekompensata była uwzględniana w deklaracji funduszu. To się zmieni dla kasowych funduszy rynku pieniężnego, za które otrzymasz odszkodowanie bezpośrednio. Wkrótce otrzymana kwota może zostać wyświetlona osobno na platformie WebTrader. Zapewnia to wgląd w zwrot zrealizowany przez fundusz rynku pieniężnego. Twoje dostępne saldo na platformie WebTrader pozostaje niezmienione.

Poniżej znajduje się przegląd informacji na temat ujemnego oprocentowania i rekompensaty za dostępny fundusz rynku pieniężnego.

Kwalifikowane fundusze rynku pieniężnego Oprocentowanie Wyrównanie
EUR Negatywne Tak
USD Pozytywne n/a
GBP Pozytywne n/a
Fundusze rynku pieniężnego
CHF Negatywne Tak
PLN Pozytywne n/a
SEK Negatywne Tak
NOK Negatywne Tak
HUF Negatywne Tak
DKK Negatywne Tak
CZK Negatywne Tak
Dla wygody swoich klientów, DEGIRO dostarcza biuletyn w wielu językach. W przypadku konfliktu, wersja angielska biuletynu (znajdująca się tutaj) będzie wiodącą wersją.

Zacznij inwestować w ciągu kilku minut.

Zacznij w ciągu kilku minut.

  • Niewiarygodnie niskie opłaty.
  • Wszechstronne narzędzia, możliwości i serwis.
  • Na całym świecie, zawsze i wszędzie.
  • Bezpieczna struktura.
  • Niewiarygodnie niskie opłaty.
  • Wszechstronne narzędzia, możliwości i serwis.
  • Na całym świecie. Zawsze i wszędzie.
  • Bezpieczna struktura.

Partnerzy i dostawcy