Prywatność i pliki cookies w DEGIRO

DEGIRO szanuje i chroni prywatność Klienta. Można odwiedzać naszą Stronę internetową anonimowo. DEGIRO nie jest zainteresowane nazwiskami ani innymi informacjami ujawniającymi tożsamość odwiedzających naszą Stronę internetową. Informacje o użytkowniku lub jego komputerze będą rejestrowane w DEGIRO wyłącznie ze względów technicznych lub w związku z Klientem. Odbywa się to za pomocą pliku cookie lub innych środków.

Oświadczenie dotyczące prywatności

DEGIRO traktuje prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych swoich Klientów bardzo poważnie. Nasze oświadczenie o ochronie prywatności wyjaśnia kwestie dotyczące informacji, które zbieramy od Klientów; dlaczego zbieramy te dane i w jaki sposób zapewniamy, że są one bezpieczne. Poniżej omawiamy prawa, jakie Klienci posiadają w kwestii swoich danych osobowych. Prosimy uważnie przeczytać to oświadczenie, ponieważ wszyscy Klienci muszą rozumieć, w jaki sposób obchodzimy się z ich danymi osobowymi.

Kim jesteśmy?

Jesteśmy zarejestrowani w Holandii, i jesteśmy kontrolerem danych jak zadeklarowane jest w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych lub RODO. Jeśli chcą się Państwo z nami skontaktować, prosimy wysłać nam maila na adres:klienci@degiro.pl. Możliwe jest również skontaktowanie się z naszym Specjalistą ds. ochrony danych za pośrednictwem adresu privacy@degiro.pl. DEGIRO jest spółką zależną od flatexDEGIRO, GmbH, jednostką zarejestrowaną w Niemczech.

Zarejestrowanym biurem firmy DEGIRO jest: flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, Rembrandt Tower - 9th floor, 1096 HA Amsterdam, The Netherlands

Siedziba: flatexDEGIRO Bank AG Omnitower, Grosse Gallusstrasse 16-18Omnitower, Grosse Gallusstrasse 16-18 60312 Frankfurt am Main, Germany Tel: +49 (0) 69 506041910 E-Mail: kundeninfo@flatexdegiro.com Internet: www.flatexdegiro.com Dane kontaktowe do Specjalisty ds. ochrony danych: Omnitower, Grosse Gallusstrasse 16-18Omnitower, Grosse Gallusstrasse 16-18 60312 Frankfurt am Main, Germany Tel: +49 (0) 69 506041910 E-Mail: datenschutz@flatexdegiro.com

Co rozumiemy przez termin dane osobowe?

Dane osobowe to wszelkie informacje odnoszące się do Klientów lub mogące służyć do ich identyfikacji.

Klienci DEGIRO podają nam niektóre swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail. Może to również obejmować protokół internetowy lub adresy IP, które w pewnych okolicznościach mogą być używane do identyfikacji użytkownika.

W przypadku, gdy podmiot korporacyjny lub profesjonalny zamierza zostać naszym Klientem, zbieramy również dane osobowe, które dotyczą zainteresowanych osób w firmie, na przykład dyrektorów, UBO, upoważnionych przedstawicieli itp.

Co rozumiemy przez przetwarzanie?

Przetwarzanie to termin prawny. Jest to bardzo szeroka koncepcja, która obejmuje działania podejmowane w odniesieniu do danych osobowych, takie jak: zbieranie, rejestrowanie, organizacja, strukturyzacja, przechowywanie, adaptacja lub zmiana, wyszukiwanie, konsultowanie, wykorzystanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub inne udostępnianie, dostosowanie lub połączenie, ograniczenie, usunięcie lub zniszczenie.

Ilekroć DEGIRO przeprowadza przetwarzanie danych osobowych, robimy to w zgodzie z odpowiednią regulacją prywatności.

Jak zbieramy dane?

Poniżej znajdziesz przykłady, w jaki sposób zbieramy dane osobowe od naszych Klientów:

 • kiedy Klienci dzielą się informacjami poprzez e-mail, za pośrednictwem Strony internetowej, platforma inwestycyjna, telefonicznie, na piśmie lub w inny sposób. Obejmuje to na przykład informacje podane podczas rejestracji, w celu uzyskania dalszych informacji, wprowadzenie promocji lub ankiety;
 • podczas odwiedzania naszych Stron internetowych będziemy automatycznie zbierać informacje, w tym adres IP. Zbieramy również informacje o wizycie Klienta na Stronie internetowej, w tym pełną ścieżkę kliknięć i ruch myszy, odwiedzanie Strony internetowej, wyszukiwane hasła i inne informacje o interakcji na Stronie internetowej;
 • możliwe, że otrzymamy informacje o Klientach od agencji ratingowych, ten pobór informacji jest przeprowadzany zgodnie z Umową Kliencką;
 • w przypadku Klientów korporacyjnych zbieramy również informacje, które są publicznie dostępne w odniesieniu do UBO firmy;
 • w przypadku wizyty osobistej, dla bezpieczeństwa zbieramy obrazy gości korzystając z CCTV.

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe Klientów?

DEGIRO gromadzi dane osobowe z następujących powodów:

 • przestrzeganie zobowiązań prawnych i regulacyjnych;
 • działania marketingowe; i
 • realizacja zobowiązań umownych.

DEGIRO, jako odział niemieckiego Banku ma szereg obowiązków regulacyjnych, które wymagają przetwarzania danych Klienta; identyfikacja Klienta jest jednym z głównych powodów, dla których gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe. DEGIRO zobowiązane jest więc do przechowywania danych osobowych zgodnie z Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Poza regulacjami finansowymi, DEGIRO musi działać zgodnie z Holenderskimi wymogami podatkowymi, stąd musi zbierać dane podatnika i inne dane osobowe (imię, adres, rezydencja podatkową). Pozyskane dane przekazywane są holenderskim urzędom skarbowym, które mogą następnie przekazać te dane lokalnym oddziałom, w kraju rezydencji podatkowej klienta. Podstawą prawną dla tego jest holenderskie prawo Międzynarodowej Współpracy Podatkowej(Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (WIBB), zapisanej w CRS Directive.

US Qualified Intermediary (QI), DEGIRO ma umowę z the Internal Revenue Service (IRS), która pozwala USA na zatrzymanie podatku, po obniżonej stawce, zgodnie z porozumieniem o uniknięciu podwójnego opodatkowania. DEGIRO może wymienić się danymi osobowymi z IRS tak jak jest to wymagane przez umowę QI.

DEGIRO przekazuje dane osobowe klientów ze szwedzką rezydenturą podatkową do Szweckich urzędów podatkowych.

Co więcej, obowiązują nas dodatkowe zobowiązania prawne i regulacyjne, współpraca z sądami i uprawnionymi organami ścigania oraz zapobieganie przestępstwom i wykrywanie ich. Poza tym, gdy ktoś kontaktuje się z DEGIRO w celu uzyskania dodatkowych informacji DEGIRO musi mieć możliwość skontaktowania się z tym Klientem lub potencjalnym Klientem, lub gdy Klient poprosi nas o przesłanie naszych okresowych biuletynów. DEGIRO ma również zobowiązania umowne, które oznaczają, że musimy przetwarzać dane swoich Klientów w celu wypełnienia tych zobowiązań.

Kiedy DEGIRO przetwarza dane osobowe swoich Klientów, robi to, wykorzystując minimalną ilość danych, aby zapewnić osiągnięcie celu, co jest zgodne z procedurą minimalizacji danych.

Do czego używamy danych osobowych?

DEGIRO może na przykład wykonać następujące czynności w odniesieniu do danych osobowych swoich Klientów:

Akceptacja Klienta

Regulacje prawne wymagają na DEGIRO weryfikację tożsamości Klientów, bez tych informacji DEGIRO nie może świadczyć swoich usług. Dlatego, w celu sprawdzenia oraz potwierdzenia tożsamości klienta, stworzone zostały wewnętrzne procedury i wytyczne, w oparciu o regulacje i wskazania odpowiednich stron. DEGIRO regularnie upewnia się, że owe procedury i regulacje pozostają adekwatne. DEGIRO posiłkuje się Fourthline, dla podtrzymania procesu Know Your Customer (KYC) Przy pomocy danych osobowych Klientów możemy na przykład:

 • skontaktować się z nimi;
 • dokonać odpowiednich kontroli, aby upewnić się, że mogą oni zostać Klientami DEGIRO;
 • zrewidować prośbę, aby mogli zostać naszymi Klientami bądź dokonać zmiany Profilu;
 • przechowywać dane w naszej administracji i aktualizować je, gdy pojawią się zmiany;
 • zarządzać Profilem (Profilami), w tym indywidualnym profilem ryzyka; które są oparte na wewnętrznych zasadach akceptacji Klienta.

Zmniejszanie ryzyka

Ponosimy odpowiedzialność za bezpieczeństwo i stabilność sektora finansowego. Mamy również obowiązek wobec wszystkich naszych Klientów. W związku z tym, wykorzystujemy ich dane osobowe w celu zarządzania, a przez to zmniejszania ryzyka.

Można zauważyć na przykład:

 • jeśli ryzyko na koncie przekroczy dopuszczalne limity, skontaktujemy się w celu umożliwienia przywrócenia tych ograniczeń do dozwolonych limitów.

Można nie zauważyć większości z poniższych, niemniej procesy te są implementowane, dla celów ochrony:

 • zapisujemy adres IP podczas odwiedzania naszej Strony internetowej. Może to zostać wykorzystane w przypadku sporu dotyczącego tego, kto uzyskał dostęp do konta lub bezpieczeństwa firmy, na przykład środki zapobiegawcze przeciwko atakom DDoS;
 • zapewniamy dobry poziom bezpieczeństwa i inwestujemy w zasoby, które chronią Klientów i nas samych przed wszelkiego rodzaju przestępstwami;
 • przeprowadzamy wewnętrzne kontrole jakości, w celu określenia możliwych problemów, ryzyka i testów w celu zapewnienia właściwego wdrożenia prawodawstwa;
 • zapewniamy odpowiednią sprawozdawczość regulacyjną;
 • upewniamy się, że pozostajemy firmą stabilną finansowo (zarządzanie ryzykiem).

Zobowiązania prawne

Istnieje wiele zobowiązań prawnych, których DEGIRO, jako firma inwestycyjna musi przestrzegać.

 • identyfikacja Klientów: sprawdzamy, kim są nasi potencjalni Klienci i upewniamy się, że posiadają wystarczającą wiedzę, aby umożliwić nam oferowanie naszych usług;
 • przekazujemy dane osobowe konkretnym organizacjom, które są upoważnione do zarządzania takich informacji, na przykład organom podatkowym, organom nadzoru finansowego lub gdy jesteśmy prawnie zobowiązani do dzielenia się tymi informacjami, na przykład podczas dochodzenia w sprawie karnej;
 • mamy również szereg zobowiązań wynikających z przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.
 • Zgodnie z regulacją “Prawa Udziałowca: DEGIRO jest zobowiązane do podzielenia się danymi związanymi z własnością akcji, na życznie ich wystawcy.

Działania marketingowe

W DEGIRO chcemy informować naszych Klientów na bieżąco. Na przykład wiadomości e-mail, biuletyny, oferty lub aktualizacje naszego platforma inwestycyjna lub aplikacji mobilnej.

Państwa dane przetwarzane są w oparciu o Państwa upoważnienie(Art. 6 Par. 1 lit.RODO) Bądź w oparciu o prawną potrzebę (Art. 6 Par. 1 lit.RODO) Oczywiście mogą Pańswto wycofać swoją zgodę na przechowywanie tych danych, adresu mailowego, oraz zgodę na ich przetwarzanie w cely wusyłania newsletter w dowolnym momencie, poprzez link "wypisz się". Legalność przetworzonych już danych jest niepodwarzalna przez wycofanie upoważnienia.

Dane przekazane przez Państwa w celu otrzymywania newsletter będą przez nas przechowywane do momentu rezygnacji z tej usługi, i usuniete dopiero po cofnięciu przez Państwa upoważnienia. Powyższe nie ma wpływu na dane przechowywane przez nas w innych celach (na przykład adres mailowy potrzebny w celu korzystania z naszych usług)

Ulepszania i innowacje

Możemy również wykorzystywać dane osobowe do badań analitycznych, co pozwala nam znaleźć lepsze rozwiązania i zapewnić, że nadal będziemy innowacyjni.

Kiedy przeprowadzamy te badania, używamy minimalnych ilości danych, jakie są wymagane i robimy to w taki sposób, aby informacje były albo pseudonimizowane, albo anonimizowane.

Google Analytics

Aby Strona internetowa DEGIRO była łatwa w obsłudze dla Klientów oraz aby ocenić sukces kampanii, DEGIRO korzysta z Google Analytics. DEGIRO podpisało umowę o korzystanie z tej usługi i zapewnia, że dane są w jak największym stopniu anonimizowane, łącznie z maskowaniem części adresu IP.

Od kogo zbieramy dane osobowe?

Możemy mieć (wybrane) dane osobowe każdego, kto ma kontakt z DEGIRO. Jeśli Klient poprosi o dodatkowe informacje, będą one przechowywane oraz dostarczane podczas realizowania takiej prośby.

Zgodnie z prawem jesteśmy zobowiązani do posiadania danych osobowych wszystkich naszych Klientów. Informacje te są gromadzone podczas rejestracji i wymagane w razie potrzeby. W niektórych przypadkach może być konieczne wykorzystanie przez nas stron trzecich w celu zweryfikowania lub zebrania informacji.

Jakie dane osobowe są gromadzone?

Dane o Klientach

Obejmuje to imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail. W przypadku Klientów korporacyjnych, zbieramy również informacje dotyczące firmy lub fundacji. W przypadku konta dla niepełnoletnich lub konta współdzielonego, informacje o dodatkowych posiadaczach konta również zostaną zebrane. Będziemy także prosić o kopie dowodów osobistych i personalnych numerów, takich jak numer identyfikacji podatkowej lub odpowiednie identyfikatory.

Historia transakcji

Oprócz danych osobowych, które DEGIRO posiada w odniesieniu do Klientów, prowadzimy również historyczny rejestr transakcji oraz zleceń.

Historia kontaktów

Śledzimy momenty, kiedy Klient kontaktował się z DEGIRO, w tym nagrania telefoniczne, wiadomości e-mail lub inne sposoby komunikacji z nami.

Odwiedzanie Strony internetowej i korzystanie z aplikacji mobilnej

Po odwiedzeniu Strony internetowej DEGIRO, zbieramy również adres IP, który jest używany. Jeśli adres IP zostanie wykorzystany, na przykład za pomocą Google Analytics, zostanie to zrobione w sposób zanonimizowany.

Zewnętrzne źródła danych

Zdarzają się sytuacje, w których DEGIRO będzie korzystało z zewnętrznych dostawców danych, jak np. sprawdzenie w odpowiedniej Izbie Handlowej lub w przypadku, gdy wymagana jest kontrola kredytowa.

W przypadku, gdy DEGIRO przeprowadza kontrole kredytowe (BKR), stosowana jest najściślejsza poufność tych informacji. Każda osoba, która ma dostęp do tych informacji, robi to wyłącznie w ramach wykonywania swoich obowiązków i zapewnia, że odpowiednie przepisy dotyczące ochrony danych są w pełni przestrzegane. W przypadku pytań dotyczących przeprowadzania kontroli BKR, prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.

Wrażliwe dane osobowe

Wrażliwe dane osobowe obejmują takie dane, jak numer identyfikacji podatkowej, historia kryminalna, dane biometryczne, przekonania polityczne, orientacje seksualną lub pochodzenie etniczne itp. Jeżeli konieczne jest przetwarzanie wrażliwych danych osobowych, obowiązują w tym zakresie bardziej rygorystyczne przepisy.

W DEGIRO nigdy nie wykorzystujemy poufnych danych dotyczących zdrowia, przekonań religijnych, przekonań politycznych lub filozoficznych, orientacji seksualnej czy pochodzenia etnicznego.

Mamy prawny obowiązek identyfikacji naszych Klientów, dlatego do tego celu potrzebujemy numeru identyfikacji podatkowej.

Przy użyciu Touch ID albo Face ID, w celu zalogowania się do aplikacji mobilnej DEGIRO, skany Państwa odcisków palców, oraz mimiki twarzy są przechowywane na zabezpieczonym chipie na Państwa telefonie. DEGIRO nie ma do tego dostępu, co oznacza, że DEGIRO nie posiada Pańswta danych biometrycznych.

Komu udostępniamy dane osobowe?

Zasadniczo nie udostępniamy takich informacji osobom trzecim. Możliwe, że możemy udostępniać dane osobowe w ramach Grupy, do której należy DEGIRO. Wszyscy członkowie Grupy, do których należy DEGIRO, mają tą samą ścisłą politykę prywatności. Policja, sądownictwo, organy regulacyjne i organ podatkowy mogą również żądać od nas informacji na podstawie prawa. Jednakże stosujemy procedury zapewniające, że wszelkie udostępnienie informacji jest zgodne z prawem i jest proporcjonalne.

Usługodawcy

W przypadku, gdy DEGIRO korzysta z pomocy dostawcy, będziemy dążyć do poinformowania Klienta o korzystaniu z usług strony trzeciej i ograniczeniu udostępniania danych osobowych ściśle do tego, co jest wymagane w przypadku konkretnego zlecenia.

W przypadku korzystania z Morgan Stanley Liquidity Funds, możliwe, że będziemy musieli przekazać im informacje o tym, kim jest Klient. W przypadku, gdy informacje te zostaną przekazane firmie Morgan Stanley, dokonane to zostanie z odpowiednimi zabezpieczeniami.

Korzystamy z usług Braze, Inc,318 West 39th Street, 5th Floor New York, NY 10018 w zakresie wiadmomości marketinogweych, usługowych i funkcjonalnych. Dane sa przetwarzane w oparciu o fkatyczna potrzebę(Art.6 para.1 lit. RODO) w celu zoptymalizowania zawartośći naszego newslettera oraz wiadmości push w aplikacji. Braze przetwarza dane osobowe takie jak maile, tokeny push, adres IP i dane interakcji, w celu kontrolowania sposobu rozsyłania wiadomośći usługowych, fuknjonalnych i marketingowych oraz ich interakcji z odbiorcą. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Braze, znajdą Państwo w polityce prywatnośći Braze tutaj

Z innymi firmami na własną prośbę

Czasem dzielimy się danymi osobowymi z innymi firmami wyłącznie na prośbę Klienta. Gdy to się stanie, określimy to w umowie dotyczącej udostępniania informacji.

Instytucje rządowe i regulacyjne

Jako odział niemieckiego banku, są chwile, kiedy otrzymujemy wnioski o informacje dotyczące naszych Klientów. Zgodnie z prawem jesteśmy zobowiązani do dostarczenia regulatorom tych informacji. Dodatkowo mamy prawne zobowiązania, które wymagają od nas dzielenia się informacjami z organami rządowymi i właściwymi organami prawnymi. Przepisy dotyczące ochrony danych, które obejmują DEGIRO, mają również zastosowanie do tych organów.

DEGIRO, jako kwalifikowany pośrednik, może wymieniać informacje bezpośrednio z Internal Revenue Service w celu ustalenia statusu osoby spoza USA i w stosownych przypadkach uzyskania obniżonej stawki potrącenia podatku u źródła.

DEGIRO będzie również w określonych okolicznościach dzielić się informacjami z właściwymi organami podatkowymi.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Kiedy zostają Państwo klientem DEGIRO, Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania naszej współpracy. Po zakończeniu relacji biznesowej jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania danych osobowych do końca wszystkich prawnie wymaganych okresów przechowywania i retencji.

Jak chronimy dane osobowe?

Bezpieczeństwo

Spędzamy dużo czasu i zasobów, w celu zapewnienia, aby nasze systemy jak i dane osobowe posiadały odpowiednie środki bezpieczeństwa. W przypadku naruszenia naszych systemów poinformujemy o tym odpowiednie władze i upewnimy się, że nasi Klienci są również poinformowani.

Posiadamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem, w tym przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub ujawnieniem danych. Ograniczamy dostęp do danych osobowych, więc tylko pracownicy, którzy potrzebują dostępu do danych Klienta, mają do nich dostęp. Aby zapewnić, by każde nowe przetwarzanie było uzasadnione i zgodne z prawem, wykonujemy ocenę skutków ochrony danych i przeprowadzamy monitorowanie dowolnych zewnętrznych procesorów danych.

Poufność

Wszyscy nasi pracownicy podpisali umowę o zachowaniu poufności, zgodzili się na wewnętrzny kodeks postępowania i przestrzegają Przysięgi obietnicy w sektorze finansowym. Ponadto tylko upoważnieni pracownicy mogą przeglądać i przetwarzać dane osobowe.

Nadzór

 • Jesteśmy nadzorowani przez Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (https://datenschutz.hessen.de) pod kątem zgodnośći z RODO
 • DEGIRO, holenderski oddział flatexDEGIRO Bank AG, jest pod głównym nadzorem Niemieckiego Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). W Holandii, DEGIRO podlega nadzorowi integralności Holenderskiemu Bankowi Centralnemu (DNB) i działa pod nadzorem behawioralnym Holenderskiego Urzędu ds. Rynków Finansowych (AFM).

Czy dane osobowe są wykorzystywane w automatycznym podejmowaniu decyzji?

Czasami, na przykład, w przypadku zmiany profilu z Basic na Active lub Trader, bądź Day Trader, automatycznie sprawdzimy konto w oparciu o informacje z Bureau Krediet Registratie. W przypadku wystąpienia problemu w świadczeniu usług środków debetowych, Obsługa Klienta skontaktuje się z Klientem, aby poinformować go, że nie może skorzystać z usług środków debetowych i jak postępować w tym przypadku.

Prawa Klienta

 1. Prawo dostępu:

  prawo dostępu do wszelkich danych osobowych przechowywanych przez DEGIRO na temat Klienta. Możemy dostarczyć kopię tych informacji, jeżeli Klient ma takie życzenie. Można skontaktować się z odpowiednim działem obsługi technicznej DEGIRO, który może dostarczyć te informacje po dopełnieniu procedur bezpieczeństwa.

 2. Prawo do sprostowania:

  jeśli Klient uzna swoje dane za nieprawidłowe lub nieaktualne, powinien skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta, aby poprosić o aktualizację swoich danych.

 3. Reklamacje:

  w przypadku reklamacji na przetwarzanie danych osobowych, prosimy skontaktować się z odpowiednim Biurem Obsługi Klienta lub ze Specjalistą ds. ochrony danych na adres privacy@degiro.pl

 4. d. Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

  w ramach RODO, Klient ma prawo złożyć reklamację na przetwarzanie swoich danych osobowych do Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit.

W ramach RODO, Klient ma inne prawa, które mogą być możliwe w określonych okolicznościach:

 1. Prawo do usunięcia:

  w pewnych okolicznościach możemy usunąć niektóre lub wszystkie dane osobowe.

 2. Prawo do ograniczenia przetwarzania:

  Klient może poprosić DEGIRO o ograniczenie sposobu przetwarzania danych osobowych.

 3. Prawo do przenoszenia danych:

  Klient może poprosić o przesłanie danych w celu przesłania ich stronie trzeciej.

 4. Prawo do sprzeciwu:

  Klient ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionych interesów.

 5. Prawo do zaprzestania marketingu:

  możliwe jest zaprzestanie wykorzystywania danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego. Można to zrobić za pomocą przycisku anulowania subskrypcji w e-mailach marketingowych lub kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta. Należy pamiętać, że w przypadku określonych komunikatów jesteśmy zobowiązani do poinformowania użytkownika i dla tych wiadomości nie będzie można zrezygnować z subskrypcji, na przykład wiadomości dotyczące zmian w Umowie Klienckiej.

Ponadto, w przypadku, gdy zgoda była wymagana do przetwarzania danych osobowych, Klient ma prawo wycofać swoją zgodę na dane w dowolnym momencie.

Powyższe wnioski zostaną rozpatrzone przez DEGIRO i zostaną rozpatrzone w rozsądnym terminie. Należy pamiętać, że niektóre z tych wniosków mogą nie zostać pozytywnie rozpatrzone, na przykład w przypadkach, w których spowodowałoby to niespełnienie przez DEGIRO wymogu prawnego lub możliwości dochodzenia, bądź obrony roszczenia prawnego.

Nasz pogląd na prywatność

W DEGIRO zaufanie naszych Klientów jest fundamentalne dla naszych relacji. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby nasi Klienci wierzyli w sposób, w jaki traktujemy ich dane osobowe. Dokładamy wszelkich starań, aby dane Klienta były bezpieczne i przetwarzane wyłącznie po uzyskaniu autoryzacji.

Przetwarzając dane osobowe, zawsze upewniamy się, że jest to dla nas niezbędne. W miarę możliwości anonimizujemy dane osobowe lub gdy nie jest to możliwe, wykorzystujemy wyłącznie te dane, które są bezwzględnie konieczne. W celu przetwarzania danych osobowych zapewniamy również, że koncepcja „prywatności od samego początku” jest podstawą naszego rozwoju.

Nasza polityka prywatności jest regularnie aktualizowana, ponieważ prawo i regulacje podlegają ciągłym zmianom oraz rewidujemy zasady, aby zapewnić ich aktualność.

Pytania dotyczące prywatności

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących prywatności lub danych osobowych, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

W przypadku chęci złożenia reklamacji odnośnie, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe, prosimy o kontakt ze Specjalistą ds. ochrony danych na adres privacy@degiro.pl. Prosimy zwrócić uwagę podczas kontaktu ze Specjalistą ds. ochrony danych, iż otrzymana odpowiedź będzie w języku holenderskim bądź angielskim. Inspektor rozpatrzy reklamację i podejmie odpowiednie działania w celu rozwiązania problemu.

Jeśli Klient uzna, że jego dane osobowe nie zostały odpowiednio przetworzone zgodnie z prawem, może skontaktować się z Persoonsgegevens der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (https://datenschutz.hessen.de)i złożyć reklamację.

Do jakich celów DEGIRO wykorzystuje dane osobowe?

Po wyrażeniu zgody przez użytkownika lub po wejściu do grona Klientów DEGIRO, firma zarejestruje uzyskane dane (osobowe). Bez tych danych DEGIRO nie może prowadzić swojej działalności. DEGIRO i grupy kapitałowe DEGIRO wykorzystują dane do świadczenia usług, w celu przekazywania informacji o (nowych) produktach oraz usługach DEGIRO i grup kapitałowych, do anonimowych analiz statystycznych oraz w celu spełnienia obowiązków ustawowych.

Wszystkie rozmowy telefoniczne między Klientem a DEGIRO są nagrywane. Nagrania te są przechowywane i mogą być wykorzystywane do następujących celów:

 • dostarczenie dowodów, na przykład w przypadku różnic w interpretacji lub braku zgody co do treści rozmowy telefonicznej;
 • ocena jakości świadczenia usług;
 • cele szkoleniowe, coachingowe i ewaluacyjne.

Informacje dotyczące prawa do wycofania zgody zgodnie z Art. 21 (RODO) EU Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych

Indywidulane prawo do wycofania zgody

W każdej chwili mają Państwo prawo do wycofania zgody, z powodów osobistych, zgody na przetwarzanie danych osobowych, w oparciu o Art. 6(1)(e) RODO (przetwarzanie danych osobowych w celach publicznych) I Art. 6(f) RODO (przetwarzanie danych osobowych w celu równowagi interesu), ma to również zastosowanie do profilowania w oparciu o treść Art. 4 RODO Jeśli wyrażą Państwo sprzeciw, przestaniemy przetwarzać Państwa dane, z wyjątkiem, jeśli wykażemy legalne podstawy które będą nadrzędne, bądź będą służyły procedurom i kwestią prawnym.

Prawo do sprzeciwu przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby marketingowe

Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe dla celów marketingowych. W każdej chwili mają Państwo prawo do wycofania zgody dla przetwarzania danych dla takich potrzeb reklamowych, w tym dotyczy to profilowania. Jeśli wyrażą Państwo sprzeciw zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych do tych celów. Zgodę można wycofać bez formularzy, najlepiej pod tym adresem :

flatexDEGIRO Bank AG
Omnitower, Grosse Gallusstrasse 16-18Omnitower, Grosse Gallusstrasse 16-18
60312 Frankfurt am Main
Fax: +49 (0) 69 5060419 19
E-mail:kundeninfo@flatexdegiro.com

Staranność

DEGIRO przywiązuje dużą wagę do sposobu przetwarzania danych (osobowych) zgodnego z istniejącymi gwarancjami ochrony prywatności. DEGIRO przestrzega przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o nadzorze finansowym we wszystkich działaniach. Dane (osobowe) nie są przekazywane podmiotom trzecim poza DEGIRO i grupami kapitałowymi należącymi do DEGIRO bez jednoznacznej zgody użytkownika, chyba że wymagają tego zobowiązania ustawowe DEGIRO.

Strony internetowe innych podmiotów

DEGIRO i grupy kapitałowe nie ponoszą odpowiedzialności za zasady prywatności na innych stronach internetowych, również wtedy, jeśli są one połączone ze stronami internetowymi DEGIRO i jej grup kapitałowych poprzez hiperłącza lub w inny sposób.

Wykonanie praw

Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych i ich korygowania w razie potrzeby. W tym celu należy skontaktować się z DEGIRO poprzez Stronę internetową.

Chętnie będziemy informować drogą mailową o (nowych) produktach i usługach DEGIRO oraz grup kapitałowych. Jeśli użytkownik tego nie chce, może przesłać informację na adres klienci@degiro.pl.

Zmiany

DEGIRO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności. Zaleca się regularne sprawdzanie tej polityki prywatności podczas odwiedzania Strony internetowej.

Gdy nasi Klienci uznają, że zasady polityki prywatności są łamane, lub nie są zadowoleni z innych aspektów naszych usług, mają oni możliwość złożenia reklamacji. Chętnie poznamy opinię naszych Klientów. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Specjalistę ds. zgodności DEGIRO, a w przypadku gdy decyzja nie będzie satysfakcjonująca, istnieje możliwość zwrócenia się do Instytutu Reklamacji Usług Finansowych, skr. poczt. 93257, 2509 AG Haga (www.kifid.nl).

Cookies

Uwaga:
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Mogą Państwo stracić (część) zainwestowany kapitał. Sugerujemy inwestować tylko w instrumenty finansowe, które odpowiadają Państwa wiedzy i dośwaidczeniu. Nie jest to rada inwestycyjna.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.

icon_close

Chcemy wzmocnić pozycję ludzi, aby stali się najlepszymi inwestorami, jakimi mogą być. Oferując wszechświat możliwości i wyborów na naszej przyjaznej dla użytkownika platformie, usuwamy bariery, aby inwestowanie było dostępne dla każdego: początkujących lub doświadczonych inwestorów. Otrzymują Państwo dostęp do szerokiej gamy produktów na ponad 50 światowych giełdach, aby mieć swobodę inwestowania, wedle uznania. W naszym świecie otrzymują Państwo również świetny stosunek jakości do ceny. W żadnym stopniu nie rezygnując z jakości, bezpieczeństwa i zakresu naszych usług inwestycyjnych, oferujemy niewiarygodnie niskie opłaty. Priorytetowe traktowanie Państwa potrzeb pomogło nam stać się wiodącym europejskim brokerem online. Dowodem na nasz sukces jest ponad 2,5 miliony klientów i ponad 100 międzynarodowych nagród.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, zagraniczny oddział flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | tel: +31 20 2613072) | e-mail: klienci@degiro.pl | flatexDEGIRO Bank Oddział w Holandii jest zarejestrowany w Holenderskiej Izbie Handlowej pod numerem 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, działający pod nazwą DEGIRO, jest holenderskim oddziałem flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG jest nadzorowany głównie przez niemiecki organ nadzoru finansowego (BaFin). W Holandii flatexDEGIRO Bank Dutch Branch jest zarejestrowany w DNB i nadzorowany przez AFM i DNB. | flatexDEGIRO Bank AG jest licencjonowanym niemieckim bankiem nadzorowanym przez niemiecki organ nadzoru finansowego i zarejestrowanym w Niemieckiej Izbie Handlowej pod numerem HRB 105687.

Logo

Warunki oferty opłat transakcyjnych w wysokości do 100 EUR

Jeśli aktywujecie Państwo swój rachunek inwestycyjny DEGIRO przed 1 czerwca 2024 r., DEGIRO zwróci Państwu opłaty transakcyjne do wysokości 100 EUR. Do tej oferty mają zastosowanie następujące warunki:

 • Oferta jest ważna do 31 maja 2024 roku włącznie.
 • W okresie obowiązywania oferty nowi klienci, którzy aktywowali konto, otrzymają zwrot opłat transakcyjnych w wysokości do 100 EUR.
 • Zwrotowi podlegają pierwsze koszty transakcyjne i zewnętrzne opłaty manipulacyjne do kwoty 100 EUR w okresie do 30 czerwca 2024 roku.
 • Koszty związane z obsługą waluty (AutoFX oraz manualna wymiana) nie podlegają zwrotowi w ramach tej promocji.
 • Zwrot poniesionych kosztów transakcyjnych i zewnętrznych opłat manipulacyjnych (maksymalnie do 100 EUR) zostanie dokonany na Państwa rachunku DEGIRO na początku lipca 2024.
 • Oferta ta jest ważna tylko dla nowych klientów posiadających polskie konto DEGIRO.
 • Opłaty transakcyjne i koszty manipulacyjne są przeliczane i zwracane w EUR, nawet jeśli są naliczane w PLN. Kwota, która zostanie zwrócona w EUR, jest obliczana na podstawie kursu wymiany walut obowiązującego w dniu zwrotu.
 • Aby móc skorzystać z tej oferty, nowy klient powinien dokonać pierwszego depozytu w celu zatwierdzenia konta (minimalny depozyt wynosi 0,01 EUR) i aktywować swoje konto DEGIRO.
 • Nowi klienci, którzy rozpoczęli rejestrację przed okresem obowiązywania oferty, ale aktywują swoje konto DEGIRO w okresie obowiązywania oferty, również kwalifikują się do skorzystania z tej oferty.
 • Jeśli istniejące konto jest już powiązane z adresem nowego klienta, uczestnictwo jest wykluczone.
 • Każdy nowy klient może ubiegać się o kredyt transakcyjny w wysokości 100 EUR tylko raz.
 • Niniejsza promocja podlega prawu holenderskiemu.

Akceptacja warunków oferty

Biorąc udział w ofercie, klient automatycznie akceptuje warunki i zasady oferty. DEGIRO może przedwcześnie zakończyć kampanię lub zmienić jej warunki. DEGIRO poinformuje o wszelkich zmianach za pośrednictwem strony internetowej.

Uczestnictwo

Udział w ofercie jest otwarty dla wszystkich klientów, którzy aktywowali konto w DEGIRO w dniu lub przed 31 maja 2024.

icon_close