Informacje ogólne

DEGIRO szanuje i chroni prywatność użytkowników. Z tej strony internetowej można korzystać również anonimowo. Dom maklerski DEGIRO nie jest zainteresowany danymi, które pozwalają na identyfikację osób odwiedzających tę stronę internetową. Informacje o użytkowniku lub komputerze są rejestrowane przez DEGIRO wyłącznie w celach technicznych lub w ramach użytkowania przez klienta za pomocą plików cookie lub innych środków.

Oświadczenie dotyczące prywatności

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to wszelkie informacje odnoszące się do Ciebie lub mogące służyć do identyfikacji Twojej osoby.

Jako klient DEGIRO podajesz nam niektóre swoje dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail. Może to również zawierać adresy IP, które w pewnych okolicznościach mogą być używane do identyfikacji użytkownika.

W przypadku, gdy inwestor profesjonalny bądź korporacyjny zamierza zostać klientem, również zbieramy dane osobowe, które dotyczą kluczowych osób w firmie, na przykład dyrektorów, UBO, upoważnionych przedstawicieli itp.

Co rozumiemy przez przetwarzanie?

Przetwarzanie to termin prawny. Jest to bardzo szeroka koncepcja, która obejmuje działania podjęte w odniesieniu do Twoich danych osobowych, takie jak: zbieranie, rejestrowanie, organizacja, strukturyzacja, przechowywanie, adaptacja lub zmiana, wyszukiwanie, konsultowanie, wykorzystanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub inne udostępnianie, dostosowanie, połączenie, ograniczenie, usunięcie bądź zniszczenie.

Ilekroć DEGIRO przeprowadza przetwarzanie danych osobowych, robimy to zgodnie z odpowiednimi regulacjami dot. prywatności.

Dlaczego zbieramy dane personalne?

DEGIRO zbiera dane osobowe z następujących powodów:

 • Podążając za regulacjami prawnymi;
 • Z uwagi na działania marketingowe;
 • W celu realizacji zobowiązań umownych.

DEGIRO, jako firma inwestycyjna ma szereg obowiązków regulacyjnych, które wymagają przetwarzania danych klienta; identyfikacja klienta jest jednym z głównych powodów, dla których zbieramy i przetwarzamy dane osobowe. Ponadto, kiedy użytkownicy kontaktują się z DEGIRO, aby poprosić o dodatkowe informacje lub aby zostać klientem DEGIRO, DEGIRO musi mieć możliwość kontaktu. Przesyłamy Ci także okresowe biuletyny. Dodatkowo DEGIRO może również mieć zobowiązania umowne, które oznaczają, że muszą przetwarzać dane swoich klientów, aby wypełnić te zobowiązania.

Zapewniamy jednak, że kiedy DEGIRO przetwarza dane osobowe swoich klientów, robi to, wykorzystując minimalną ilość danych, aby zapewnić osiągnięcie celu.

Do czego używamy danych personalnych?

DEGIRO może na przykład wykonać następujące czynności w odniesieniu do Twoich danych osobowych:

Akceptacja klienta:

Wymogiem prawnym wobec DEGIRO jest to abyśmy zweryfikowali tożsamość inwestora. Bez weryfikacji Twojej tożsamości nie możemy świadczyć Ci naszych usług. Dzięki, temu, iż dysponujemy Twoimi danymi możemy np.

 • Skontaktować się z Tobą
 • Dokonać odpowiednich kontroli, aby upewnić się, iż możesz zostać naszym klientem
 • Skontrolować czy możesz zostać naszym klientem, bądź czy możesz zmienić typ profilu.
 • Przechowywać Twoje dane i w razie potrzeby dokonać niezbędnych zmian.
 • Zarządzać Twoim profilem.

Zmniejsz ryzyko

Wspólnie ponosimy odpowiedzialność za bezpieczeństwo i stabilność sektora finansowego. Ponosimy także odpowiedzialność zarówno wobec Ciebie, jak i wszystkich pozostałych klientów. W związku z tym wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu zmniejszenia ryzyka.

Możesz dostrzec:

 • Jeżeli ryzyko na Twoim koncie przekroczy dopuszczalne limity skontaktujemy się z Tobą, aby umożliwić Ci przywrócenie tych ograniczeń do dozwolonych limitów.

Możesz nie zauważać wiele z poniższych, niemniej działania te są również przeprowadzane w celu ochrony:

 • Zachowujemy Twój adres IP podczas odwiedzania naszej strony. Może to być użyteczne podczas sporu dot. Tego, kto uzyskał dostęp do Twojego konta lub z uwagi na bezpieczeństwo firmy, np. środki zapobiegawcze przeciw atakom DDoS.
 • Zapewnienie dobrego poziomu bezpieczeństwa i inwestycje w zasoby, które ochronią zarówno Ciebie jak i nas przed wszelkiego rodzaju przestępstwami.
 • Wewnętrzne kontrole jakości, mające na celu ustalenie możliwych problemów ryzyka oraz testy przeprowadzane w celu zapewnienia właściwego wdrożenia prawodawstwa.
 • Zdawanie odpowiednich raportów regulatorom.
 • Upewnianie się, iż pozostajemy zdrową firmą. (zarządzanie ryzykiem)

Obowiązki prawne

Istnieje szereg obowiązków prawnych, które DEGIRO jest zobowiązane przestrzegać jako firma inwestycyjna.

 • Identyfikacja klientów: sprawdzamy kim jesteś i upewniamy się, iż posiadamy wystarczającą wiedzę co pozwala nam udostępnić Ci korzystanie z naszych usług.
 • Przekazanie Twoich danych osobowych dookreślonych organizacji, upoważnionych do zażądania takich informacji, na przykład organom podatkowym, organom nadzoru finansowego, bądź gdy jesteśmy do tego prawnie zobligowani do dzielenia się takimi informacjami podczas kryminalnego postępowania.
 • Istnieje też nałożony na nas szereg zobowiązań z tytułu prawodawstwa przeciwko praniu brudnych pieniędzy..

Działania marketingowe

W DEGIRO chcemy informować Cię na bieżąco. Na przykład poprzez emaile, newslettery, oferty lub uaktualnienia naszej platformy lub Aplikacji mobilnej.

 • Możemy na przykład zbierać dane o wyszukiwanych informacjach na stronie DEGIRO aby upewnić się, że nasze FAQ jest na bieżąco z informacjami, poszukiwanymi przez klientów.
 • Używany anonimowych danych, aby zapewnić skuteczność naszych kampanii marketingowych.

Jeżeli nie chcesz otrzymywać, któryś z wymienionych powyżej informacji, prosimy o kontakt z działem obsługi lub zaprzestanie subskrypcji poprzez kliknięcie przycisku email.

Ulepszanie i innowacje

Możemy również wykorzystywać dane osobowe do badań analitycznych, co pozwala nam znajdować lepsze rozwiązania i zapewnić innowacyjność.

Google Analytics

Aby nasza witryna internetowa była łatwa w obsłudze dla klientów, oraz w celu oceny skuteczności kampanii DEGIRO, skorzystaj z Google Analytics. DEGIRO podpisało umowę o korzystanie z tej usługi i zapewnia o tym, iż wszystkie dane są zanonimizowane, co dotyczy także maskowania niektórych adresów IP.

Od kogo pobieramy dany osobowe?

Możemy posiadać (niektóre) dane osobowe od każdego, kto ma kontakt z DEGIRO. Jeżeli poprosisz o dodatkowe informacje, będziemy przechowywać te dane, które są dostarczane podczas żądania.

Zgodnie z prawem jesteśmy zobowiązani do posiadania danych osobowych wszystkich naszych klientów. Informacje te są gromadzone podczas rejestracji i wymagane w razie potrzeby.

Jakiego rodzaju dane osobowe są zbierane?

Dane o Tobie

Obejmuje to Twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu, i adres email. Jeżeli jesteś klientem korporacyjnym zbieramy również informacje dotyczą ce Twojej firmy lub fundacji. Jeżeli otworzysz konto typu minor lub joint informacje dotyczące osób zależnych także będą zbierane. Poprosimy także o kopię Twojego dokumentu tożsamości i numery personalne takie jak NIP czy PESEL.

Historia transakcji

Oprócz danych osobowych, jakie DEGIRO posiada wobec swoich klientów, przechowujemy także historię Twoich transakcji i zamówień.

Historia kontaku

Rejestrujemy zapis Twojego kontaktu z DEGIRO, w tym nagrania telefoniczne, emaile itp.

Odwiedziny witryny i użytkowanie aplikacji

Jeżeli odwiedzasz stronę internetową DEGIRO będziemy także zbierać adres IP, z którego się logujesz. Niemniej, jeżeli Twój adres IP zostanie użyty, np. przez Google Analytics będzie to zrobione w sposób anonimowy.

Zewnętrzne źródła danych

Czasami DEGIRO korzystać z zewnętrznych dostawców danych takich jak potwierdzenie danych z odpowiednią izbą handlową lub w momencie, gdy wymagana jest kontrola kredytowa. W przypadku, gdy DEGIRO przeprowadza wspomniane wyżej kontrole – najściślejsza poufność przykładana jest do tych informacji.

Każda z osób, która ma dostęp do tych informacji robi to tylko w ramach wykonywania swoich obowiązków, a odpowiednie przepisy dotyczące ochrony danych są w pełni przestrzegane. Jeżeli masz pytania dotyczące przeprowadzana kontroli kredytowych skontaktuj się z działem obsługi DEGIRO.

Wrażliwe dane osobowe

Wrażliwe dane osobowe obejmują takie informacje jak nr NIP, historię kryminalną, dane biometryczne, polityczne przekonania, orientacje seksualną pochodzenie etniczne, itd.. Jeżeli niezbędne jest przetwarzanie wrażliwych danych osobowych w tym zakresie obowiązują bardziej rygorystyczne przepisy. W DEGIRO nigdy nie używamy poufnych danych dotyczących zdrowia, przekonań religijnych, politycznych, filozoficznych, orientacji seksualnej czy pochodzenia etnicznego.

Mamy prawny obowiązek identyfikowana naszych klientów, do czego niezbędne jest dostarczenie nam numeru identyfikacji podatkowej.

Z kim dzielimy się Twoimi personalnymi danymi?

Co do zasady nie dzieli się informacjami na Twój temat z innymi. Możliwe, że możemy udostępniać dane osobowe w ramach grupy, do której należy DEGIRO. Wszyscy członkowie mają tę samą ścisłą politykę prywatności. Policja, sądownictwo, organy nadzoru i organ podatkowy mogą również żądać od nas informacji na podstawie przepisów prawa. Jednakże stosujemy procedury zapewniające, że wszelkie udostępnianie informacji jest zgodne z prawem i proporcjonalne.

Usługodawcy

W przypadku, gdy będziemy korzystać z usług podmiotu trzeciego będziemy dążyć do poinformowania Cię o korzystaniu z usług strony trzeciej i ograniczymy udostępnianie danych osobowych ściśle do tych, które są wymagane do wykonania konkretnego zlecenia.

Z innymi firmami na Twoją prośbę

Czasami będziemy dzielić się Twoimi danymi z innymi firmami o ile o to nas poprosisz. W takim przypadku fakt ten zostanie ujęty w umowie dotyczącej udostępniania informacji.

Rządowe i regulacyjne podmioty

Jako firma inwestycyjna regulowana w Holandii, czasami otrzymujemy wnioski o informacje dotyczące naszych klientów. Zgodnie z prawem jesteśmy zobowiązani do dostarczenia organom regulacyjnym tych informacji. Ponadto mamy prawne zobowiązania, które wymagają od nas dzielenia się informacjami z organami rządowymi i właściwymi organami prawnymi. Przepisy dotyczące ochrony danych, które obejmują DEGIRO mają również zastosowanie do tych organów.

Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Bezpieczeństwo

Spędzamy dużo czasu jak i zasobów, aby zapewnić, że nasze systemy i Twoje dane osobowe są odpowiednio zabezpieczone. W przypadku naruszenia naszych systemów poinformujemy o tym odpowiednie władze jak i upewnimy się, że nasi klienci są świadomi tego faktu.

Poufność

Wszyscy nasi pracownicy podpisali umowę o zachowaniu poufności i zgodzili się na wewnętrzny kodeks postępowania oraz i działanie zgodne z przysięgą holenderskiego bankiera. Ponadto tylko upoważnieni pracownicy mogą przeglądać i przetwarzać dane osobowe.

Nadzór

 • Jesteśmy nadzorowani przez Holenderski Urząd Ochrony Danych (Autoriteit Persoonsgegevens) w celu zapewnienia przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych.
 • DEGIRO działa pod nadzorem behawioralnym Holenderskiego Urzędu ds. Rynków Finansowych AFM i nadzoru ostrożnościowego Holenderskiego Banku Centralnego. (DNB).

Przeglądanie, usuwanie przenoszenie lub modyfikacja danych osobowych.

Jeżeli chciałbyś wiedzieć, jakie dane osobowe względem Twojej osoby przechowuje DEGIRO, możesz skontaktować się z nami, aby skorzystać z przysługującego Tobie prawa dostępu. Zalecamy kontakt z obsługą klienta, a w ciągu 4 tygodni od przesłania zapytania otrzymasz informację zwrotną.

Także, gdy chciałbyś zmodyfikować swoje dane możesz skontaktować się z działem obsługi klienta DEGIRO, a oni poinformują Cię, w jaki sposób dokonać tych zmian.

Jesteśmy instytucją finansową posiadającą prawne zobowiązania, przechowywania danych naszych klientów przez okres 5 lat, zgodnie z prawem holenderskim.

Okres ten rozpoczyna się wraz z rozwiązaniem umowy klienta. Jeżeli poprosisz o usunięcie danych, najpierw sprawdzimy czy jest to możliwe względem obowiązujących nas wymagań prawnych.

Jeżeli mamy obowiązek zachować te dane poinformujemy Cię o tym fakcie, jak i o tym, kiedy dane tę będą mogły zostać usunięte. W przypadku możliwości usunięcia tych danych zrobimy to i poinformujemy Cię o tym, iż dane zostały usunięte. Jeżeli chciałbyś zwrócić się z prośbą o ograniczenie względem przetwarzania danych osobowych skontaktuj się z biurem obsługi DEGIRO, które udzieli Ci dalszych informacji.

Kontrola komunikacji

Naturalnie chcemy, aby wszyscy nasi klienci i zainteresowane strony byli na bieżąco z DEGIRO i wszelkimi zmianami, które wprowadzamy. Jeżeli nie chcesz otrzymywać maili z tymi informacjami możesz to zmienić klikając link rezygnacji z subskrypcji w dolnej części maila. Należy pamiętać, iż w przypadku niektórych komunikatów jesteśmy zobowiązani do poinformowania użytkownika i z uwagi na to nadal będziemy zobligowani poinformować Cię o niektórych wydarzeniach – np. o dokonaniu zmiany w umowie z klientem.

Nasz pogląd na prywatność

W DEGIRO uważamy zaufanie naszych klientów jest fundamentalne dla naszych relacji. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby nasi klienci wierzyli w sposób, w jaki traktujemy ich dane osobowe. Dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane były bezpieczne i przetwarzane tylko w autoryzowanym serwisie.

Nasza polityka prywatności jest regularnie aktualizowana, ponieważ prawo i regulacje podlegają ciągłym zmianom, przejrzymy zasady, aby zapewnić ich aktualność.

Pytania dotyczące prywatności

W przypadku, gdy masz dodatkowe pytania dotyczące prywatności bądź Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z pracownikiem ochrony danych poprzez privacy@degiro.pl. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, iż kontaktując się z wspomnianym pracownikiem otrzymasz odpowiedź w języku angielskim, bądź holenderskim. Wspomniany pracownik pochyli się nad Twoim zgłoszeniem i zastanowi się nad jego rozwiązaniem.

Jeżeli wciąż sądzisz, że Twoje dane osobowe nie były przechowywane zgodnie z prawem, możesz skontaktować się z Autoriteit Persoonsgegevens i złożyć skargę.

Cookies

Co to jest plik cookie?

Cookies to małe pliki, które są zapisywane na twardym dysku komputera użytkownika. Cookies powodują, że przeglądarka jest rozpoznawana przez serwer internetowy DEGIRO.

Dlaczego DEGIRO korzysta z plików cookie i obrazów Web Beacon?

Stromy internetowe nie mają pamięci. Osoba surfująca ze strony na stronę w obrębie jednego portalu jest zawsze traktowana przez serwer jako nowy gość. Cookies powodują, że przeglądarka rozpoznaje stronę internetową. Obrazy Web Beacon działają prawie tak samo jako cookies.

Czy wszystkie cookies działają tak samo?

Nie. Istnieją różnice między plikami cookie. Różnica polega na funkcji, czasie trwania i informacji o właścicielu, jakie umieszcza plik cookie.

 

Funkcja:

Techniczny plik cookie jest potrzebny wyłącznie do tego, aby umożliwić użytkownikom korzystanie (pod względem technicznym) z określonych funkcji. Chodzi na przykład o dostęp do chronionych lub zabezpieczonych części strony internetowej. Bez pliku cookie takiego typu niektóre usługi, takie jak logowanie, koszyk sklepowy i płatności elektroniczne, mogą nie działać.

Plik cookie do analiz zbiera informacje na temat sposobu korzystania przez użytkownika ze strony internetowej. Na przykład która z podstron jest najczęściej odwiedzania i dokąd prowadzą komunikaty błędów. Celem pliku cookie takiego typu jest zapewnienie administratorowi strony poznania sposobu działania strony oraz jej usprawnienia. Taki plik cookie przyczynia się również do komfortu użytkowników..

Plik cookie funkcjonalny przechowuje wybory dokonywane przez użytkownika. Są to wybory dotyczące na przykład żądanej nazwy użytkownika, waluty, języka lub regionu. W ten sposób użytkownik nie musi za każdym razem na nowo podawać tego, co potrzebuje, ani swoich preferencji. Plik cookie funkcjonalny przyczynia się również w ten sposób do komfortu użytkowników..

Plik cookie reklamowy jest wykorzystywany do jak najbardziej szczegółowego profilowania reklam do użytkownika strony, aby nie wyświetlała mu się za każdym razem ta sama reklama oraz w celu mierzenia skuteczności kampanii reklamowych. Pliki te są najczęściej umieszczane przez sieci reklamowe za zgodą administratora strona. Zapisują one informację o odwiedzinach na stronie.

Czas trwania:

Plik cookie sesji jest instalowany na komputerze użytkownika i zbiera dane dopóki użytkownik rzeczywiście przegląda stronę. Po zamknięciu przeglądarki plik cookie zostaje usunięty.

Plik cookie stały instaluje się na komputerze użytkownika na ustalony (dłuższy) czas.

Plik cookie własny (first party cookie) to plik powiązany ze stroną, jaką użytkownik przegląda w danym momencie. Jest to np. plik cookie DEGIRO podczas odwiedzin pod adresem www.degiro.pl lub na powiązanych subdomenach.

Plik cookie zewnętrzny (third party cookie) to plik umieszczany przez innego właściciela niż DEGIRO (administratora odwiedzanej strony). Są to na przykład usługodawcy oferujący reklamy i (zewnętrzni) właściciele aplikacji, których reklama bądź aplikacja jest zintegrowana z odwiedzaną stroną.

Co to jest obraz Web Beacon?

Obraz Web Beacon to elektroniczny obraz o wymiarach jednego piksela (1 x 1) lub tak zwany „bezbarwny GIF” w kodzie strony internetowej. Obrazy Web Beacon działają prawie tak samo jako cookies. Ponadto obrazy Web Beacon są wykorzystywane do śledzenia wzorców ruchu użytkowników z jednej strony na drugą w celu optymalizacji ruchu na stronie.

Co mogę zrobić, jeśli nie chcę (niektórych) plików cookie?

W ustawieniach przeglądarki (np. Internet Explorer, Safari, Firefox, Mozilla lub Chrome) użytkownik może podać, czy akceptuje pliki cookie, a jeśli tak — to jakie. Różni się to od w zależności od przeglądarki, w której znajdują się te ustawienia. Za pomocą funkcji pomocy przeglądarki można ustalić dokładną lokalizację i sposób działania.

W przypadku zablokowania (niektórych) plików cookie należy pamiętać, że korzystanie z naszej strony lub jej funkcjonalności może okazać się niemożliwe..

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać reklamowych plików cookie, może aktywować w swojej przeglądarce funkcję „do not track”.www.youronlinechoices.euużytkownik może pozostawić informację, że nie chce otrzymywać plików cookie od firm reklamowych.

Do jakich celów DEGIRO wykorzystuje dane osobowe?

Po wyrażeniu zgody przez użytkownika lub po wejściu do grona klientów DEGIRO, firma zarejestruje uzyskane dane (osobowe). Bez tych danych DEGIRO nie może prowadzić swojej działalności. DEGIRO i grupy kapitałowe DEGIRO wykorzystują dane do świadczenia usług, w celu przekazywania informacji o (nowych) produktach oraz usługach DEGIRO i grup kapitałowych, do anonimowych analiz statystycznych oraz w celu spełnienia obowiązków ustawowych.

Wszystkie rozmowy telefoniczne między klientem a DEGIRO są nagrywane. Nagrania te są przechowywane i mogą być wykorzystywane do następujących celów:

 • dostarczenie dowodów, na przykład w przypadku różnic w interpretacji lub braku zgody co do treści rozmowy telefonicznej;
 • ocena jakości świadczenia usług;
 • cele szkoleniowe, coachingowe i ewaluacyjne.

Staranność

DEGIRO przywiązuje dużą wagę do sposobu przetwarzania danych (osobowych) zgodnego z istniejącymi gwarancjami ochrony prywatności. DEGIRO przestrzega przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o nadzorze finansowym we wszystkich działaniach. Dane (osobowe) nie są przekazywane podmiotom trzecim poza DEGIRO i grupami kapitałowymi należącymi do DEGIRO bez jednoznacznej zgody użytkownika, chyba że wymagają tego zobowiązania ustawowe DEGIRO.

Strony internetowe innych podmiotów

DEGIRO i grupy kapitałowe nie ponoszą odpowiedzialności za zasady prywatności na innych stronach internetowych, również wtedy, jeśli są one połączone ze stronami internetowymi DEGIRO i jej grup kapitałowych poprzez hiperłącza lub w inny sposób.

Wykonanie praw

Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych i ich korygowania w razie potrzeby. W tym celu należy skontaktować się z DEGIRO poprzez tę stronę internetową.

Chętnie będziemy informować drogą mailową o (nowych) produktach i usługach DEGIRO oraz grup kapitałowych. Jeśli użytkownik tego nie chce, może przesłać informację na adres klienci@degiro.pl.

Zmiany

DEGIRO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności. Zaleca się regularne sprawdzanie tej polityki prywatności podczas odwiedzania strony internetowej.

Jest Pan/Pani zdania, że zasady polityki prywatności są łamane lub nie jest Pan/Pani zadowolony/a z innych aspektów naszych usług? Chętnie zapoznamy się z opinią. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez specjalistę ds. zgodności DEGIRO. Jeśli decyzja DEGIRO nie będzie satysfakcjonująca, można się zwrócić do Instytutu Reklamacji Usług Finansowych, skr. poczt. 93257, 2509 AG Haga (www.kifid.nl).

Uwaga: Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Możesz stracić (część) swojego depozytu. Radzimy inwestować jedynie w te produkty, które są zgodne z Twoją wiedzą i doświadczeniem.

Uwaga:
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Możesz stracić (część) swojego depozytu. Radzimy inwestować jedynie w te produkty, które są zgodne z Twoją wiedzą i doświadczeniem.