Ryzyko inwestowania

Inwestowanie może być satysfakcjonujące, ale nie jest pozbawione ryzyka. Przed rozpoczęciem inwestowania należy przeanalizować kilka kwestii.

Ryzyko

Jeśli firma, w którą inwestujesz dobrze sobie radzi, popyt na akcje rośnie i oczekuje się, że wartość inwestycji również wzrośnie. Jeśli natomiast przedsiębiorstwo odnosi mniejsze sukcesy, ceny akcji spadną lub nawet staną się bezwartościowe. Innymi słowy, inwestując w daną firmę można brać udział w podziale zysków, ale również strat. Zawsze należy brać pod uwagę, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty całości depozytu, a w przypadku niektórych instrumentów finansowych, potencjalna strata może być nawet wyższa niż początkowy wkład. Można śmiało powiedzieć, że inwestowanie jest zawsze obarczone ryzykiem. Oto sześć przykładów potencjalnych rodzajów ryzyka:

Ryzyko rynkowe

Ryzyko rynkowe

Ryzyko rynkowe koreluje z otoczeniem makroekonomicznym. Czynniki takie jak reformy podatkowe, zmiany w prawie i regulacjach oraz zmiany globalne to tylko niektóre przykłady. W gospodarce o tendencji spadkowej lub niewielkim wzroście możliwe jest, że będzie to miało negatywne konsekwencje dla firm. W rezultacie wartość firm może się zmieniać. Kwestia sentymentu również odgrywa rolę w ryzyku rynkowym. Kiedy ogólne zaufanie do rynku maleje, inwestycje prawdopodobnie spadną.

Ryzyko ceny

Ryzyko ceny

Wartość inwestycji ma tendencję do ciągłych fluktuacji. Inwestorzy są zatem narażeni na ryzyko związane z ceną. Rozdzielanie inwestycji może częściowo obniżyć ryzyko.

Ryzyko stopy procentowej

Ryzyko stopy procentowej

Zmiany w wysokości stóp procentowych mają bezpośredni wpływ na wartość obligacji. Jeśli stopa procentowa rośnie, zazwyczaj cena obligacji spada. Wpływ zmian zależy od terminu płatności, gdzie dłuższy termin często prowadzi do większych spadków wartości. Możliwe jest również wystąpienie pośredniego efektu na inne instrumenty finansowe, takie jak akcje. Jeśli rynkowa stopa procentowa rośnie, pożyczanie pieniędzy stanie się bardziej kosztowne. A to z kolei prowadzi do mniejszej konsumpcji i wyższych odsetek dla przedsiębiorstw. Może to mieć negatywny wpływ na wartość akcji.

Ryzyko kredytowe

Ryzyko kredytowe

Ryzyko kredytowe oznacza, że podmiot, w który inwestowano nie jest w stanie spełnić swoich zobowiązań płatniczych. W przypadku obligacji oznacza to, że odsetki nie zostaną wypłacone posiadaczom obligacji. Inwestycja straci na wartości, lub, w najgorszym przypadku, nie będzie już dłużej zbywalna.

Ryzyko płynności rynku

Ryzyko płynności rynku

Płynność odnosi się do łatwości, z jaką produkt może zostać kupiony lub sprzedany na rynku. W przypadku, gdy w danej chwili na rynku jest niewielu kupujących produkt, sprzedaż może prowadzić do obniżenia ceny. Typowymi wskaźnikami tego są duży spread cen ofertowych lub bardzo niski wolumen obrotu.

Ryzyko walutowe

Ryzyko walutowe

Na ryzyko walutowe narażone są osoby inwestujące w innej walucie niż ich krajowa. Inwestycja będzie mniej opłacalna, jeśli waluta, w której inwestowano obniży wartość w porównaniu z walutą krajową.

Jak zacząć?

Wszystko zaczyna się od pomysłu, jakim inwertorem chcesz być. Zadecyduj, jak duże ryzyko jesteś w stanie podjąć i jakie produkty pomogą osiągnąć założony cel inwestycyjny. Sugeruje się, aby nigdy nie inwestować pieniędzy, których potrzebujesz w tym samym czasie, ani nie angażować się w transakcje, które mogą powodować problemy finansowe. Radzimy, aby inwestować w produkty dobrze znane, które pomogą w inwestowaniu z większą pewnością. Więcej informacji o ryzyku związanym z inwestowaniem można znaleźć w naszej Instrukcji ryzyka portfela inwestycyjnego.

Uwaga: Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Możesz stracić (część) swojego depozytu. Radzimy inwestować jedynie w te produkty, które są zgodne z Twoją wiedzą i doświadczeniem.

Uwaga:
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Możesz stracić (część) swojego depozytu. Radzimy inwestować jedynie w te produkty, które są zgodne z Twoją wiedzą i doświadczeniem.