Co to jest płynność i dlaczego ma znaczenie?

Przy inwestowaniu na rynkach finansowych płynność jest ważnym czynnikiem, który należy brać pod uwagę. Mówiąc najprościej, płynność to łatwość, z jaką aktywa można zamienić na gotówkę bez negatywnego wpływu na ich cenę. Płynność ma jednak różne aspekty, z których wszystkie powinny być brane pod uwagę przy dokonywaniu inwestycji. W niniejszym artykule omówiono te aspekty, sposoby pomiaru płynności oraz ryzyko płynności.

Znaczenie płynności finansowej

Jak wspomniano, płynność odnosi się do stopnia, w jakim aktywa mogą być kupowane lub sprzedawane bez wpływu na ich cenę. W kontekście inwestycyjnym aktywa, rynki i same spółki mogą być bardziej płynne niż inne.

 • Płynność aktywów— różne produkty finansowe i aktywa mogą być bardziej płynne niż inne. Aktywa o wysokiej płynności można szybciej kupić i sprzedać niż aktywa niepłynne, łatwiej jest je też sprzedać po cenie rynkowej. Najbardziej płynnym aktywem jest gotówka, natomiast np. nieruchomość lub rzadki obraz mogą być mniej płynne, ponieważ nie można ich natychmiast sprzedać.

  Akcje i obligacje są ogólnie uważane za produkty płynne, jednak niektóre z nich mogą być bardziej płynne od innych. Na przykład akcje spółek o dużej kapitalizacji, które są notowane na głównych giełdach, są zazwyczaj bardziej płynne w porównaniu z akcjami o małej kapitalizacji, które są notowane na mniejszych giełdach.

 • Płynność rynku— poza aktywami, rynki, takie jak giełdy papierów wartościowych czy rynki nieruchomości, znajdują się gdzieś na spektrum płynności. Płynność rynku to łatwość, z jaką aktywa mogą być kupowane lub sprzedawane po uczciwych cenach. Na przykład, rynek rzadkich obrazów może być mniej płynny niż rynek akcji, ponieważ na tym niszowym rynku może być mniej kupujących i sprzedających.

  Na rynku niepłynnym nie ma wielu kupujących i sprzedających. Może to utrudniać kupno lub sprzedaż w pożądanym czasie i po pożądanej cenie. Dlatego też rynki niepłynne mogą być bardziej ryzykowne niż rynki płynne. W przypadku rynków akcji, płynność można ocenić na podstawie spreadu bid-ask, przy czym większy spread oznacza mniejszą płynność.

 • Płynność księgowa— płynność księgowa to zdolność firmy do spłacenia zobowiązań bieżących, które są wymagalne w ciągu jednego roku, za pomocą posiadanych przez nią aktywów obrotowych. Jest to jeden z wielu czynników branych pod uwagę przy określaniu kondycji finansowej firmy.

  Przykładami aktywów obrotowych firmy są środki pieniężne, zbywalne papiery wartościowe, zapasy i należności. Są one wykazywane w bilansie spółki i zazwyczaj są uporządkowane od najbardziej płynnych do najmniej płynnych. Przykładami zobowiązań krótkoterminowych są zobowiązania z tytułu dostaw i usług, zadłużenie krótkoterminowe, zobowiązania z tytułu dywidend, odsetek i podatków.

Pomiar płynności

Poniżej przedstawiono wskaźniki płynności powszechnie stosowane do pomiaru płynności przedsiębiorstwa. Jeśli spółka ma niski poziom płynności, może to oznaczać, że będzie miała problemy z rozwojem ze względu na brak funduszy krótkoterminowych oraz że może nie generować zysków wystarczających na pokrycie bieżących zobowiązań. Z drugiej strony, jeśli spółka ma bardzo wysoki poziom płynności, może to oznaczać, że spółka nie inwestuje właściwie środków finansowych. Ogólnie rzecz biorąc, wskaźnik większy niż jeden jest pożądany we wszystkich wymienionych poniżej przypadkach.

 • Wskaźnik bieżący— mierzy stosunek aktywów obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych, wskazując zdolność firmy do spłaty zobowiązań krótkoterminowych za pomocą posiadanych aktywów krótkoterminowych. Wzór to:

  Wskaźnik płynności bieżącej = aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe

 • Wskaźnik szybki (Quick ratio)— znany również jako wskaźnik kwasowości, jest podobny do wskaźnika bieżącego, ale nie uwzględnia aktywów o mniejszej płynności, takich jak zapasy. Wzór jest następujący:

  Wskaźnik szybki = (środki pieniężne + ekwiwalenty środków pieniężnych + należności) / zobowiązania krótkoterminowe

 • Wskaźnik gotówkowy— mierzy zdolność firmy do spłacania zobowiązań krótkoterminowych wyłącznie środkami pieniężnymi i ich ekwiwalentami. Wzór to:

  Wskaźnik płynności gotówkowej = (środki pieniężne + ekwiwalenty środków pieniężnych) / zobowiązania krótkoterminowe

Ryzyko płynności

Podobnie jak w przypadku płynności, ryzyko płynności można rozpatrywać na kilka sposobów. Jeśli chodzi o aktywa, niektóre z nich mogą być bardziej ryzykowne niż inne. Nawiązując do wcześniejszego przykładu, akcje mogą być bardziej płynne niż rzadki obraz. Ogólnie rzecz biorąc, aktywa, które są bardziej płynne, są zwykle mniej ryzykowne. Dlatego pod względem płynności zakup akcji może być mniej ryzykowny niż zakup rzadkiego obrazu.

Jeśli chodzi o płynność księgową, ryzyko płynności w tym przypadku oznacza ryzyko, że spółka nie będzie w stanie zaspokoić swoich krótkoterminowych potrzeb finansowych. Oczywiście, gdy spółka boryka się z problemami finansowymi, może to mieć negatywny wpływ na ceny akcji, a tym samym na inwestycje inwestora, jeśli jest on akcjonariuszem.

Niezależnie jednak od płynności, inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem straty. Można stracić (część) depozyt. Radzimy inwestować tylko w takie produkty finansowe, które odpowiadają Państwa wiedzy i doświadczeniu.

Otwórz konto

Informacje zawarte w tym artykule nie mają charakteru doradczego, ani też nie mają na celu rekomendowania jakichkolwiek inwestycji. Należy pamiętać, że od czasu powstania artykułu fakty mogły ulec zmianie. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Można stracić (część) depozytu. Radzimy inwestować tylko w produkty finansowe, które odpowiadają Państwa wiedzy i doświadczeniu.

backtotop

Państwa podróż inwestycyjna zaczyna się tutaj

Otwarcie konta za darmo dołączą Państwo do ponad 2,5 miliony inwestorów korzystających z naszej przyjaznej użytkownikowi platformy.

Uwaga:
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Mogą Państwo stracić (część) zainwestowany kapitał. Sugerujemy inwestować tylko w instrumenty finansowe, które odpowiadają Państwa wiedzy i dośwaidczeniu. Nie jest to rada inwestycyjna.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.

icon_close

Chcemy wzmocnić pozycję ludzi, aby stali się najlepszymi inwestorami, jakimi mogą być. Oferując wszechświat możliwości i wyborów na naszej przyjaznej dla użytkownika platformie, usuwamy bariery, aby inwestowanie było dostępne dla każdego: początkujących lub doświadczonych inwestorów. Otrzymują Państwo dostęp do szerokiej gamy produktów na ponad 50 światowych giełdach, aby mieć swobodę inwestowania, wedle uznania. W naszym świecie otrzymują Państwo również świetny stosunek jakości do ceny. W żadnym stopniu nie rezygnując z jakości, bezpieczeństwa i zakresu naszych usług inwestycyjnych, oferujemy niewiarygodnie niskie opłaty. Priorytetowe traktowanie Państwa potrzeb pomogło nam stać się wiodącym europejskim brokerem online. Dowodem na nasz sukces jest ponad 2,5 miliony klientów i ponad 100 międzynarodowych nagród.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, zagraniczny oddział flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | tel: +31 20 2613072) | e-mail: klienci@degiro.pl | flatexDEGIRO Bank Oddział w Holandii jest zarejestrowany w Holenderskiej Izbie Handlowej pod numerem 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, działający pod nazwą DEGIRO, jest holenderskim oddziałem flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG jest nadzorowany głównie przez niemiecki organ nadzoru finansowego (BaFin). W Holandii flatexDEGIRO Bank Dutch Branch jest zarejestrowany w DNB i nadzorowany przez AFM i DNB. | flatexDEGIRO Bank AG jest licencjonowanym niemieckim bankiem nadzorowanym przez niemiecki organ nadzoru finansowego i zarejestrowanym w Niemieckiej Izbie Handlowej pod numerem HRB 105687.