Co to jest ryzyko walutowe?

Ryzyko walutowe, znane również jako ryzyko kursowe lub ryzyko kursowe, można zdefiniować jako ryzyko, że na aktywa inwestorów negatywnie wpłynie deprecjacja waluty. Ponieważ kursy walutowe ulegają ciągłym zmianom, inwestorzy dokonujący inwestycji zagranicznych w różnych walutach powinni brać to pod uwagę. Wahania kursów walut mogą mieć znaczący wpływ na osiągane zyski, zarówno pozytywne, jak i negatywne.

W jaki sposób inwestorzy są narażeni na ryzyko walutowe?

Jeśli użytkownik zdecyduje się zainwestować w produkt denominowany w dowolnej walucie obcej, niezależnie od tego, czy chodzi o zakup czy sprzedaż, transakcja zostanie przeprowadzona w tej walucie. Nastąpi zatem przewalutowanie. Oczywiście aktualny kurs wymiany lub jego wahania mogą mieć wpływ na cenę, jaką Państwo zapłacą, jak również na wyniki portfela.

Ryzyko kursowe dotyczy także firm, które prowadzą działalność międzynarodową. Na przykład, jeżeli firma kupuje materiały za granicą, a waluta tego kraju umacnia się w stosunku do waluty lokalnej, to może się okazać, że zapłaci za materiały więcej niż w przeszłości.

Dlaczego waluty ulegają wahaniom?

Inwestorzy zainteresowani rynkami zagranicznymi mogą stracić lub zyskać na ekspozycji walutowej. Zrozumienie powodów, dla których waluty ulegają wahaniom, może pomóc w tworzeniu planu inwestycyjnego i podjęciu decyzji o tym, jak duże ryzyko podjąć. Poniżej przedstawiono trzy główne przyczyny wahań kursów walut:

 • Polityka monetarna państw: Banki centralne mogą wpływać na popyt na walutę, dostosowując podaż pieniądza lub zmieniając stopy procentowe.

  Kraje mogą wpływać na wartość swojej waluty, kupując ją lub sprzedając. Ogólnie rzecz biorąc, kraj sprzedaje swoją walutę, gdy chce obniżyć jej wartość.

  Wzrost stopy procentowej w danym kraju może prowadzić do aprecjacji (wzrostu wartości) jego waluty. Wysokie stopy procentowe mogą przyciągać pieniądze do danego kraju, co może wzmocnić jego wartość. Z drugiej strony, gdy stopa procentowa maleje, może to prowadzić do deprecjacji (spadku wartości) waluty.

 • Inflacja: Stopa inflacji mierzy, o ile w danym okresie czasu wzrasta średnia cena koszyka dóbr. Zazwyczaj kraje o wyższej stopie inflacji mają niższą wartość waluty. Na przykład, jeśli stopa inflacji w Wielkiej Brytanii wzrasta w porównaniu ze strefą euro, oznacza to, że cena towarów brytyjskich rośnie szybciej niż europejskich, a zatem mogą one być mniej konkurencyjne. W rezultacie popyt na GBP może się zmniejszyć, a tym samym jego wartość.

 • Aktualna sytuacja polityczna i gospodarcza: Warunki gospodarcze i polityczne danego kraju mają wpływ na walutę lokalną. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli kraj jest stabilny politycznie i gospodarczo, to inwestycje w tym kraju są postrzegane jako bardziej stabilne. W rezultacie większy popyt prowadzi do wzrostu wartości danej waluty.

  Z drugiej strony, napięcia na świecie, lokalne konflikty, a nawet wojny mogą prowadzić do zmniejszenia popytu na lokalną walutę. Może to mieć istotny wpływ na poziom ryzyka walutowego.

Rodzaje ryzyka walutowego

  Ryzyko walutowe dzieli się zasadniczo na trzy kategorie: ryzyko transakcyjne, ryzyko przeliczeniowe i ryzyko ekonomiczne. Dla inwestora ważne jest zrozumienie i uwzględnienie tych rodzajów ryzyka przy inwestowaniu w zagraniczne instrumenty finansowe.

 • Ryzyko transakcyjne powstaje, gdy inwestor kupuje produkt z innego kraju, a jego cena jest wyrażona w walucie obcej. Na przykład,

  jeśli waluta obca umacnia się w stosunku do waluty krajowej, oznacza to, że aby dokonać transakcji, trzeba będzie zapłacić więcej w walucie krajowej.

 • Ryzyko przeliczeniowe to ryzyko, na które narażone są firmy mające do czynienia z walutami obcymi i posiadające w swoich bilansach aktywa zagraniczne. W takim przypadku, gdy firmy wykazują zyski, zazwyczaj muszą przeliczać wartość aktywów zagranicznych z powrotem na walutę lokalną. Gdy kursy walutowe zmieniają się między krajami, zmienia się także wartość przeliczeniowa aktywów. W zależności od zmian kursu walutowego wykazuje się zysk lub stratę finansową.

 • Z ryzykiem ekonomicznym mamy do czynienia, gdy na wartość rynkową wpływają nieoczekiwane wahania kursów walut. Choć nie da się tego uniknąć, może to mieć znaczący wpływ na firmę. Ryzyko ekonomiczne jest również określane mianem ryzyka prognozowanego.

Obsługa walutowa w DEGIRO

Transakcje w walucie obcej można obsługiwać na dwa sposoby: korzystając z opcji AutoFX lub utrzymując środki zagraniczne ręcznie. Opcja AutoFX jest opcją domyślną i automatycznie przelicza wymaganą kwotę. Jeśli sprzedadzą Państwo akcje, wpływy zostaną również przeliczone z powrotem na walutę bazową. W przypadku ręcznego utrzymywania waluty mają Państwo możliwość ręcznego przeliczania środków i utrzymywania waluty obcej na swoim rachunku. Jeśli często handlują Państwo w walutach obcych, funkcja ręcznego przechowywania waluty może być bardziej opłacalną opcją. Przegląd opłat za obie opcje można znaleźć na naszej stronie Opłaty.

Otwórz konto

Informacje zawarte w tym artykule nie mają charakteru doradczego, ani też nie mają na celu rekomendowania jakichkolwiek inwestycji. Należy pamiętać, że od czasu powstania artykułu fakty mogły ulec zmianie. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Można stracić (część) depozytu. Radzimy inwestować tylko w produkty finansowe, które odpowiadają Państwa wiedzy i doświadczeniu.

backtotop

Państwa podróż inwestycyjna zaczyna się tutaj

Otwarcie konta za darmo dołączą Państwo do ponad 2,5 miliony inwestorów korzystających z naszej przyjaznej użytkownikowi platformy.

Uwaga:
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Mogą Państwo stracić (część) zainwestowany kapitał. Sugerujemy inwestować tylko w instrumenty finansowe, które odpowiadają Państwa wiedzy i dośwaidczeniu. Nie jest to rada inwestycyjna.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.

icon_close

Chcemy wzmocnić pozycję ludzi, aby stali się najlepszymi inwestorami, jakimi mogą być. Oferując wszechświat możliwości i wyborów na naszej przyjaznej dla użytkownika platformie, usuwamy bariery, aby inwestowanie było dostępne dla każdego: początkujących lub doświadczonych inwestorów. Otrzymują Państwo dostęp do szerokiej gamy produktów na ponad 50 światowych giełdach, aby mieć swobodę inwestowania, wedle uznania. W naszym świecie otrzymują Państwo również świetny stosunek jakości do ceny. W żadnym stopniu nie rezygnując z jakości, bezpieczeństwa i zakresu naszych usług inwestycyjnych, oferujemy niewiarygodnie niskie opłaty. Priorytetowe traktowanie Państwa potrzeb pomogło nam stać się wiodącym europejskim brokerem online. Dowodem na nasz sukces jest ponad 2,5 miliony klientów i ponad 100 międzynarodowych nagród.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, zagraniczny oddział flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | tel: +31 20 2613072) | e-mail: klienci@degiro.pl | flatexDEGIRO Bank Oddział w Holandii jest zarejestrowany w Holenderskiej Izbie Handlowej pod numerem 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, działający pod nazwą DEGIRO, jest holenderskim oddziałem flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG jest nadzorowany głównie przez niemiecki organ nadzoru finansowego (BaFin). W Holandii flatexDEGIRO Bank Dutch Branch jest zarejestrowany w DNB i nadzorowany przez AFM i DNB. | flatexDEGIRO Bank AG jest licencjonowanym niemieckim bankiem nadzorowanym przez niemiecki organ nadzoru finansowego i zarejestrowanym w Niemieckiej Izbie Handlowej pod numerem HRB 105687.