Czym jest fundusz inwerstycyjny?

Fundusz inwestycyjny jest często opisywany jako koszyk akcji (lub innych produktów finansowych. Kiedy uczestniczysz w funduszu inwestycyjnym, zarządzający funduszem inwestycyjnym inwestuje twoje pieniądze za ciebie. Będą oni analizować rynek akcji i kupować lub sprzedawać produkty na podstawie wyników swoich obliczeń. Oznacza to również różnicę między funduszami ETF a funduszami inwestycyjnymi. Zazwyczaj ETF jest stworzony do śledzenia instrumentu bazowego, takiego jak indeks. Zazwyczaj nie są one aktywnie zarządzane przez zarządzającego funduszem. Fundusze mogą inwestować w ramach danego zagadnienia, takiego jak rynki wschodzące, lub na przykład fundusz może koncentrować się na określonym regionie geograficznym. Możliwe jest również połączenie różnych kategorii inwestycji.

Na jakiej zasadzie działają fundusze inwestycyjne?

Fundusze inwestycyjne mają w swoim portfelu akcje, obligacje lub inne produkty finansowe kilku spółek. Tak więc, jeśli uczestniczysz w takim funduszu, automatycznie inwestujesz w kilka firm jednocześnie. Zaletą dużej różnorodności jest dywersyfikacja. Kiedy jeden składnik przynosi rozczarowujący zwrot, ma to ograniczony wpływ na zwrot osiągnięty przez cały fundusz. Z drugiej strony pozytywne wartości odstające mogą mieć również ograniczony wpływ na ogólny wynik.

Zarządzający funduszem określa skład tego funduszu. Taka osoba określa, w które akcje inwestować. Jako inwestor (lub uczestnik funduszu) sam nie masz wpływu na jego strukturę. W Unii Europejskiej zarządzający funduszem musi przedstawić dokument zawierający kluczowe informacje dla inwestorów (KIID) dla funduszy UCITS. W przypadku funduszy innych niż UCITS wymagany jest dokument KID, zgodnie z rozporządzeniem PRIIP. Informacje te są często dostępne na stronie internetowej odpowiedniego funduszu i na naszej platformie inwestycyjnej. Dokument opisuje najważniejsze informacje, takie jak skład funduszu, koszty, wyniki w przeszłości i dystrybucję. Przy wyborze funduszu inwestycyjnego konieczne jest podjęcie przemyślanej decyzji. Czasami na przykład do przystąpienia do funduszu inwestycyjnego wymagana jest minimalna inwestycja. Jeśli ma to zastosowanie, jest to wyraźnie zaznaczone na stronie internetowej.

Fundusze inwestycyjne zamknięte i otwarte

Fundusze inwestycyjne mogą być otwarte i zamknięte. Typowe dla funduszu otwartego jest to, że zarządzający funduszem może powiększać koszyk akcji tylko po otrzymaniu dodatkowych funduszy. Fundusze otwarte zawsze odnotowują wartość aktywów netto (NAV). Cena funduszu otwartego zależy od tej wartości NAV. Zdecydowana większość funduszy inwestycyjnych ma charakter otwarty. Oznacza to, że mogą utworzyć więcej udziałów w razie potrzeby. Natomiast liczba akcji jest ustalona dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Cena funduszu zamkniętego zależy od podaży i popytu w funduszu. Składając zlecenie na fundusz inwestycyjny zamknięty, ważne jest wcześniejsze ustalenie, ile chcesz zapłacić lub otrzymać. W razie potrzeby można określić limit.

otwarty fundusz inwestycyjny może się zmienić wtedy gdy dodane zostaną nowe fundusze. Zamkniete fundusze nie podlegają zmianie.

Koszty inwestowania w fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne są zazwyczaj aktywnie zarządzane przez zarządzającego funduszem, który pobiera za to opłatę. Koszty te są wliczone w cenę funduszu inwestycyjnego. Większość z nich pobiera od 0,5% do 2,0% rocznie. Ważne jest, aby to sprawdzić przed inwestowaniem, ponieważ opłaty bieżące mogą wpływać na zwrot z inwestycji. Dokładne koszty są określone w KIID lub KID oraz w prospekcie emisyjnym. Możesz znaleźć te dokumenty na platformie DEGIRO, wybierając fundusz inwestycyjny, a następnie „Dokumenty”. Oprócz kosztów wewnętrznych, broker nalicza koszty transakcyjne za zakup i sprzedaż pozycji. Sprawdź opłaty DEGIRO w naszej Tabeli opłat i prowizji.

Różne typy funduszy

Istnieje wiele różnych rodzajów funduszy inwestycyjnych. Niektóre z nich to fundusze akcyjne, fundusze obligacji, fundusze mix, fundusze hedgingowe i indeksowe. Poniżej znajduje się krótkie objaśnienia poszczególnych rodzajów funduszy, abyś mógł porównać różne ich typy.

 • Fundusz akcyjny

  inwestuje w akcje spółek giełdowych. Fundusze te są zasadniczo przeznaczone dla określonego regionu, sektora lub zagadnienia.

 • Fundusz obligacji

  inwestuje w obligacje korporacyjne, rządowe i półrządowe. Ryzyko związane z takimi funduszami jest często bardzo ograniczone, ponieważ rządy zazwyczaj wypełniają swoje obowiązki, ale oczywiście inwestowanie w fundusze obligacji nie jest pozbawione ryzyka.

 • Fundusze mix

  to połączenie akcji i obligacji. Z powodu tej kombinacji ryzyko jest zmniejszone z powodu dywersyfikacji rodzajów produktów. Oczywiście nie oznacza to, że fundusze te są wolne od ryzyka.

 • Fundusze hedgingowe

  często inwestują w wiele różnych instrumentów i instrumentów pochodnych. W ten sposób mogą próbować zabezpieczyć się przed ryzykiem lub osiągnąć wyższe zyski.

 • Fundusze indeksowe

  śledzą skład i wyniki indeksu, takiego jak S&P 500. Ten rodzaj funduszu został zaprojektowany w celu dopasowania do ryzyka i zwrotu z właściwego rynku.

Korzyści z inwestowania w fundusz inwestycyjny

 • Inwestując w fundusz inwestycyjny, zyskujesz na wiedzy i doświadczeniu zarządzającego funduszem. Zarządzającego funduszem wspiera kilku specjalistów.
 • Masz możliwość inwestowania w bardzo zróżnicowany sposób przy stosunkowo niewielkiej ilości dostępnych środków. Ogólnie rzecz biorąc, im większa dywersyfikacja, tym mniejsze ryzyko.
 • Jako inwestor prywatny wejście na niektóre rynki i sektory może być utrudnione. Niektóre fundusze inwestycyjne mogą zapewnić ci dostęp do większej liczby rynków.
 • Jeśli miałbyś sam kupić koszyk akcji, pewnie wydawałbyś więcej na transakcje niż gdybyś robił to za pośrednictwem funduszu inwestycyjnego.

Wady inwestowania w fundusz inwestycyjny

 • Pomimo wiedzy specjalisty zarządzającego funduszem, możliwy jest ujemny zwrot.
 • Moliwość inwestycji to często tylko raz dziennie lub rzadziej. Cena funduszu jest również dostosowywana tylko raz dziennie.
 • Ponieważ fundusze inwestycyjne muszą być utrzymywane przez wyspecjalizowany personel, koszty są zasadniczo znacznie wyższe niż koszty funduszy ETF, które pasywnie podążają za indeksem. Te wyższe koszty nie zapewniają niestety lepszych wyników.

Ryzyko uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym

Udział w funduszu inwestycyjnym może być korzystny, ale nie jest pozbawiony ryzyka. W DEGIRO jesteśmy otwarci i transparentni w kwestii ryzyka związanego z inwestowaniem. Kiedy fundusz inwestycyjny jest dobrze rozłożony, ryzyko jest często stosunkowo ograniczone. Jednak inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem. Należy pamiętać, że większość funduszy inwestycyjnych nie jest przedmiotem częstego obrotu. W przypadku większości funduszy jest to raz dziennie, ale niektóre fundusze obracane są raz w tygodniu, raz w miesiącu lub nawet rzadziej. Często twoje zlecenie musi być dostarczone z jednodniowym wyprzedzeniem, aby można było przyjąć określony czas w czasie obrotu następnego dnia. Czas, w którym należy złożyć zlecenie, zależy od brokera. Dokładny czas handlu funduszem można znaleźć w KIID funduszu.

Chociaż fundusz inwestycyjny o wyższym ryzyku może potencjalnie przynieść większy zwrot, nie ma na to żadnej gwarancji. Im wyższe ryzyko związane z danym funduszem, tym wyższe ryzyko utraty inwestycji.

Należy pamiętać, że większość funduszy inwestycyjnych nie jest przedmiotem częstego obrotu. W przypadku większości funduszy jest to raz dziennie, ale niektóre fundusze handlują raz w tygodniu, raz w miesiącu lub nawet rzadziej. Często twoje zlecenie musi być dostarczone z jednodniowym wyprzedzeniem, aby można było je przyjąć w określonym momencie w czasie obrotu następnego dnia. Czas, w którym należy złożyć zlecenie, zależy od brokera. Dokładny czas handlu funduszem można znaleźć w KIID lub KID funduszu.

Zarówno w prospekcie emisyjnym, jak i KID lub KIID można znaleźć informacje o ryzyku konkretnego funduszu. Wskaźnik ryzyka w KID lub KIID ocenia ryzyko funduszu od jednego do siedmiu. W ramach tego rankingu 1 jest najniższym poziomem ryzyka, a 7 jest najwyższym. Istnieją różne metody obliczania wskaźnika ryzyka.

Jakie fundusze inwestycyjne oferuje DEGIRO?

DEGIRO oferuje fundusze z wielu różnych zarządzających funduszami. Niektóre znane przykłady to:

 • Aberdeen standard
 • BNP Paribas
 • Blackrock
 • Fidelity
 • Goldman Sachs
 • Kempen
 • NN (wcześniej ING investment funds)
 • SNS investment funds

Informacje zawarte w tym artykule nie zostały tu przedstawione w celach doradczych, ani nie mają na celu rekomendować żadnych inwestycji. Należy pamiętać, że fakty mogły ulec zmianie od czasu napisania tego artykułu. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Możesz stracić (część) swojego depozytu. Radzimy inwestować tylko w produkty finansowe, które odpowiadają twojej wiedzy i doświadczeniu.

backtotop

Uwaga: Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Możesz stracić (część) swojego depozytu. Radzimy inwestować jedynie w te produkty, które są zgodne z Twoją wiedzą i doświadczeniem.

Uwaga:
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Możesz stracić (część) swojego depozytu. Radzimy inwestować jedynie w te produkty, które są zgodne z Twoją wiedzą i doświadczeniem.