Czym są kontrakty futures na akcje i jak działają?

Kontrakty terminowe są instrumentami pochodnymi, gdzie zaangażowane strony muszą dokonywać transakcji na akcjach konkretnej firmy, po z góry określonej cenie i określonego dnia. Cena kontraktu jest określana na podstawie ceny spot akcji bazowych. W przeciwieństwie do opcji, zarówno kupujący, jak i sprzedawca z definicji zawierają umowę i maja w związku z nią obowiązki. W momencie wygaśnięcia kupujący jest zobowiązany do zakupu akcji bazowych, a sprzedawca jest zobowiązany do przekazania akcji bazowych.

Kontrakty terminowe na akcje pozwalają inwestorom spekulować na temat przyszłej ceny określonych akcji. Na rynku kontraktów terminowych kupujący i sprzedający mają przeciwne przekonania na temat tego, jak będzie kształtowała się wartość instrumentu bazowego. Nabywca kontraktu futures na akcje osiągnie zysk brutto w przypadku, gdy wartość instrumentu bazowego wzrośnie w momencie wygaśnięcia kontraktów futures, a stratę brutto, jeśli spadnie. Z drugiej strony sprzedawca osiągnie zysk brutto, gdy wartość instrumentu bazowego obniży się w momencie wygaśnięcia, a stratę brutto, jeśli wzrośnie.

Jak działają kontrakty futures na akcje?

W przeciwieństwie do innych produktów, takich jak akcje, nie płacisz z góry pełnej kwoty ani nie posiadasz aktywów bazowych. Zamiast tego musisz zdeponować początkowy depozyt zabezpieczający, aby móc wejść na pozycję futures na akcje. Wymagana kwota depozytu stanowi procent wartości kontraktu. Aby znaleźć wartość kontraktu futures na akcje (wartość referencyjną), należy pomnożyć cenę akcji bazowej i wielkość kontraktu. Wielkość kontraktu to możliwa do uzyskania liczba akcji bazowych reprezentowanych w każdej umowie. Jeden kontrakt często zawiera 100 akcji akcji bazowych.

Jeśli nie masz pewności co do wielkości kontraktu i terminu zapadalności, możesz sprawdzić stronę internetową giełdy pod kątem specyfikacji kontraktu. W większości przypadków informacje te są tam łatwo dostępne. Inne informacje dotyczące właściwości i ryzyka produktu można znaleźć w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID). Ponadto w DEGIRO za nazwą produktu można znaleźć kategorię ryzyka kontraktów futures na akcje. Kategoria ryzyka ma znaczenie dla wielkości depozytu zabezpieczającego.

Ponieważ na początku należy dostarczyć tylko procent wartości kontraktu, kontrakty futures na akcje są instrumentami o dużej dźwigni. Oznacza to, że niewielkie zmiany cen mogą mieć na nie duży wpływ. Gdy wymóg depozytu zabezpieczającego jest wyższy, inwestor zazwyczaj musi zdeponować więcej depozytu zabezpieczającego, aby wejść w pozycję na kontrakcie futures. To z kolei skutkuje niższą dźwignią.

Kontrakty futures mają minimalny przyrost ceny, do którego może się wahać konkretny kontrakt, znany jako tick size. Jest to określone w specyfikacjach kontraktu określonych przez giełdę. Z drugiej strony, wartość tiku jest faktyczną kwotą pieniężną, która jest uzyskiwana lub tracona na kontrakt na ruch tiku i jest równa wielkości tiku pomnożonej przez wielkość kontraktu.

Jak i kiedy rozliczane są kontrakty terminowe na akcje?

Unikalną cechą kontraktów futures jest to, że są one rozliczane codziennie. Na koniec każdego dnia handlowego cena rynkowa zamknięcia jest określana przez giełdę, na której handluje się kontraktami. Jest to znane jako dzienna cena rynkowa (MTM) i jest ona taka sama dla wszystkich. Wyceny odbywają się codziennie według wartości rynkowej do momentu wygaśnięcia kontraktu lub zamknięcia pozycji.

Codzienne rozliczenie gotówkowe stanowi różnicę między ceną zamknięcia t-1 i t. W zależności od wyniku, konto kontrahenta jest obciążane lub są na nim księgowane środki. Na przykład, jeśli przy codziennym rozliczeniu nastąpi wzrost wartości kontraktu, spowoduje to zasilenie rachunku posiadacza długiej pozycji i obciążenie rachunku posiadacza krótkiej pozycji.

W przypadku DEGIRO, jeśli to obciążenie spowoduje, że saldo konta posiadacza krótkiej pozycji spadnie poniżej depozytu zabezpieczającego, otrzyma wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego (margin call) i będzie musiał wpłacić więcej środków na konto. Jeżeli inwestor nie usunie deficytu przed upływem terminu określonego w wezwaniu do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, DEGIRO będzie interweniować i zamykać pozycje w imieniu inwestora, aby go pokryć. W przypadku interwencji DEGIRO naliczane są dodatkowe opłaty.

Po wygaśnięciu kontraktu terminowego na akcje następuje ostatnie rozliczenie dzienne, a następnie pozycja jest księgowana z portfela inwestora. Jest rozliczany gotówkowo lub fizycznie w zależności od umowy. W przypadku fizycznego rozliczenia akcje bazowe są dostarczane stronie odbierającej. W przypadku rozliczenia gotówkowego otrzymany kredyt lub debet oblicza się, przyjmując różnicę między kursem kapitału własnego w momencie wygaśnięcia minus cena kontraktu futures.

Jeśli chcesz opuścić swoją pozycję przed terminem zapadalności, możesz to zrobić, wchodząc na pozycję przeciwną. Na przykład, jeśli byłeś na długiej pozycji, możesz zamknąć pozycję, wprowadzając krótką pozycję o tym samym instrumencie bazowym i terminie zapadalności.

Inwestowanie w kontrakty futures na akcje z DEGIRO

W DEGIRO możesz handlować kontraktami futures na wielu giełdach instrumentów pochodnych. Wszystkie oferowane przez nas kontrakty futures można znaleźć po zalogowaniu się na konto i wybraniu kontraktów futures w zakładce produktów. Jeśli istnieje konkretny kontrakt futures na akcje, w który chcesz zainwestować, możesz go również wyszukać w pasku wyszukiwania na platformie. Każdy futures na akcje i ma unikalny kod ISIN, więc jest to jeden ze sposobów ich wyszukiwania.

DEGIRO pobiera opłaty za połączenie, koszty transakcji i koszty rozliczeń w związku z obrotem kontraktami futures. Koszty te można znaleźć w naszej Tabeli opłat i prowizji. Koszty rozliczeniowe płacisz tylko w ostatecznym rozliczeniu po wygaśnięciu, a nie wcześniej. Możliwe, że giełda, na której w przyszłości będą obracane akcje, również pobiera prowizję. Opłaty te można również znaleźć w naszej Tabeli opłat i prowizji.

Jakie są potencjalne ryzyka i korzyści z inwestowania w kontrakty?

Handel na giełdzie kontraktów futures może skutkować wysokim zyskiem, ale wiąże się także ze znacznym ryzykiem strat. Można stracić więcej niż zainwestowana kwota. Jeśli wejdziesz na długą pozycję w kontrakcie na akcje, maksymalny zysk, jaki możesz otrzymać, jest nieograniczony. Jest tak, ponieważ teoretycznie wartość bazowa może wzrosnąć bez ograniczeń. W takim przypadku, jeśli jesteś na krótkiej pozycji, potencjalne straty są nieograniczone z tego samego powodu. Zaleca się zaciąganie zobowiązań, które możesz spłacić, z wykorzystaniem środków których nie będziesz potrzebować w krótkim okresie.

Informacje w tym artykule nie zostały tu umieszczone w celach doradczych ani nie mają na celu rekomendowania żadnych inwestycji. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Możesz stracić (część) swojego depozytu. Radzimy inwestować tylko w produkty finansowe dopasowane do twojej wiedzy i doświadczenia.

backtotop

Państwa podróż inwestycyjna zaczyna się tutaj

Otwarcie konta za darmo dołączą Państwo do ponad 2,5 miliony inwestorów korzystających z naszej przyjaznej użytkownikowi platformy.

Uwaga:
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Mogą Państwo stracić (część) zainwestowany kapitał. Sugerujemy inwestować tylko w instrumenty finansowe, które odpowiadają Państwa wiedzy i dośwaidczeniu. Nie jest to rada inwestycyjna.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.

icon_close

Chcemy wzmocnić pozycję ludzi, aby stali się najlepszymi inwestorami, jakimi mogą być. Oferując wszechświat możliwości i wyborów na naszej przyjaznej dla użytkownika platformie, usuwamy bariery, aby inwestowanie było dostępne dla każdego: początkujących lub doświadczonych inwestorów. Otrzymują Państwo dostęp do szerokiej gamy produktów na ponad 50 światowych giełdach, aby mieć swobodę inwestowania, wedle uznania. W naszym świecie otrzymują Państwo również świetny stosunek jakości do ceny. W żadnym stopniu nie rezygnując z jakości, bezpieczeństwa i zakresu naszych usług inwestycyjnych, oferujemy niewiarygodnie niskie opłaty. Priorytetowe traktowanie Państwa potrzeb pomogło nam stać się wiodącym europejskim brokerem online. Dowodem na nasz sukces jest ponad 2,5 miliony klientów i ponad 100 międzynarodowych nagród.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, zagraniczny oddział flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | tel: +31 20 2613072) | e-mail: klienci@degiro.pl | flatexDEGIRO Bank Oddział w Holandii jest zarejestrowany w Holenderskiej Izbie Handlowej pod numerem 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, działający pod nazwą DEGIRO, jest holenderskim oddziałem flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG jest nadzorowany głównie przez niemiecki organ nadzoru finansowego (BaFin). W Holandii flatexDEGIRO Bank Dutch Branch jest zarejestrowany w DNB i nadzorowany przez AFM i DNB. | flatexDEGIRO Bank AG jest licencjonowanym niemieckim bankiem nadzorowanym przez niemiecki organ nadzoru finansowego i zarejestrowanym w Niemieckiej Izbie Handlowej pod numerem HRB 105687.