Czym są kontrakty towarowe i na jakiej zasadzie działają?

Kontrakt futures na towary są rodzajem instrumentu pochodnego, na mocy którego inwestorzy zawierają umowę kupna lub sprzedaży określonego towaru po określonej cenie w określonym dniu. Towary można ogólnie podzielić na żywność, energię i metale. W ramach tych kategorii umowa będzie określać podstawowe towary, takie jak ropa naftowa czy kukurydza.

Cena kontraktu futures opiera się głównie na cenie spot instrumentu bazowego, ale czas do dostawy, stopy procentowe i koszty magazynowania są również determinantami ceny. Kupujący i sprzedający na rynku kontraktów terminowych mają przeciwstawne przekonania na temat tego, jak będą kształtowały się ceny. Kupujący osiągnie zysk brutto w przypadku, gdy wartość towaru bazowego wzrośnie po wygaśnięciu kontraktów terminowych, a strata brutto, jeśli spadnie. Z drugiej strony sprzedawca osiągnie zysk brutto, gdy wartość instrumentu bazowego obniży się w momencie wygaśnięcia, a stratę brutto, jeśli wzrośnie.

Na jakiej zasadzie działają kontrakty terminowe na towary?

W przeciwieństwie do innych produktów, takich jak akcje, w przypadku kontraktów terminowych inwestorzy nie płacą pełnej kwoty z góry ani nie są właścicielami aktywów bazowych. Zamiast tego muszą zdeponować początkowy depozyt zabezpieczający, aby wejść na pozycję futures. Wymagana kwota depozytu stanowi procent wartości kontraktu. W DEGIRO inwestorzy mogą znaleźć kategorię ryzyka produktu obok jego nazwy, która określa wysokość depozytu, który należy wpłacić, aby zawrzeć umowę.

Ponadto, aby znaleźć wartość kontraktu futures na towary (wartość referencyjną), należy pomnożyć cenę instrumentu bazowego i wielkość kontraktu. Wielkość kontraktu to możliwa do dostarczenia liczba jednostek podstawowych reprezentowanych w każdej umowie. Na przykład kontrakt na złoto może reprezentować 100 uncji złota.

Ponieważ na początku należy wystawić tylko procent wartości kontraktu, kontrakty towarowe są instrumentami o dużej dźwigni. Oznacza to, że niewielkie zmiany cen mogą mieć na nie duży wpływ. Gdy wymóg depozytu zabezpieczającego jest wyższy, inwestor zazwyczaj musi zdeponować więcej depozytu zabezpieczającego, aby wejść w pozycję na kontrakcie terminowym. To z kolei skutkuje niższą dźwignią.

Kontrakty futures mają minimalny przyrost ceny, do którego może się wahać konkretny kontrakt, znany jako tick size. Jest to określone w specyfikacjach kontraktu określonych przez giełdę. Z drugiej strony, wartość tiku jest faktyczną kwotą pieniężną, która jest uzyskiwana lub tracona na kontrakt na ruch tiku i jest równa wielkości ticku pomnożonej przez wielkość kontraktu.

Jak rozliczane są kontrakty terminowe na towary?

Unikalną cechą kontraktów futures jest to, że są one rozliczane codziennie. Na koniec każdego dnia handlowego cena rynkowa zamknięcia jest określana przez giełdę, na której handluje się kontraktami. Jest to określane jako dzienna cena rynkowa (MTM) i jest ona taka sama dla wszystkich. Wyceny odbywają się codziennie według wartości rynkowej do momentu wygaśnięcia kontraktu lub zamknięcia pozycji.

Dzienne rozliczenie gotówkowe stanowi różnicę między ceną zamknięcia t-1 i t. W zależności od wyniku konto kontrahenta jest obciążane lub uznawane. Na przykład, jeśli przy codziennym rozliczeniu nastąpi wzrost wartości kontraktu, spowoduje to zasilenie rachunku posiadacza długiej pozycji i obciążenie rachunku posiadacza krótkiej pozycji.

W przypadku DEGIRO, jeśli debet spowoduje, że saldo konta posiadacza krótkiej pozycji spadnie poniżej depozytu zabezpieczającego, on lub ona otrzymają wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego (margin call) i będzie trzeba wpłacić więcej środków na konto. Jeżeli inwestor nie usunie deficytu przed upływem terminu określonego w wezwaniu do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, DEGIRO będzie interweniować i zamykać pozycje w imieniu inwestora, aby go pokryć. Jeśli DEGIRO musi interweniować, wiążą się z tym dodatkowe opłaty.

Kontrakty futures na towary są zazwyczaj rozliczane fizycznie po wygaśnięciu. Oznacza to, że przy długiej pozycji masz prawo do otrzymania towaru bazowego. Podczas gdy futures na towary są często rozliczane fizycznie, możliwe jest również, że są one rozliczane gotówkowo. DEGIRO nie umożliwia fizycznej dostawy kontraktów terminowych na towary. Z tego powodu musisz zamknąć swoją pozycję przed wygaśnięciem. Przy długiej pozycji zamykasz pozycję, składając przeciwne zlecenie sprzedaży liczby kontraktów, w których masz pozycję. W przypadku krótkiej pozycji wpisujesz zlecenie kupna dla liczby kontraktów, w których masz pozycję, aby je zamknąć.

Gdzie mogę znaleźć informacje o kontrakcie terminowym na towary?

Ponieważ kontrakty towarowe są znormalizowanymi umowami handlowymi na giełdzie, informacje o kontrakcie można znaleźć na stronie internetowej giełdy. Jedną z najbardziej znanych giełd towarowych jest COMEX, spółka zależna Grupy CME. Inne dobrze znane giełdy instrumentów pochodnych to instrumenty pochodne CBOT, NYMEX, Eurex i Euronext.

Specyfikacje dotyczące kontraktów towarowych można znaleźć na stronie internetowej odpowiedniej giełdy. Obejmuje to takie informacje, jak wielkość kontraktu, towar bazowy, termin zapadalności i godziny handlu. Inne informacje na temat właściwości i ryzyka produktu można znaleźć w dokumencie KID. Na platformie DEGIRO inwestorzy mogą znaleźć KID produktu, klikając jego nazwę, a następnie wybierając „Dokumenty”.

Inwestowanie w kontrakty futures na towary z DEGIRO

W DEGIRO możesz handlować kontraktami futures na wielu giełdach instrumentów pochodnych. Wszystkie oferowane przez nas kontrakty futures można znaleźć po zalogowaniu się na konto i wybraniu kontraktów futures w zakładce produktów.

DEGIRO pobiera opłaty za połączenie, koszty transakcji i koszty rozliczeń w związku z obrotem kontraktami terminowymi. Koszty te można znaleźć w naszej Tabeli opłat i prowizji. Możliwe, że giełda, na której handluje się w kontraktami, również pobiera prowizję. Opłaty te można również znaleźć w Tabeli opłat i prowizji.

Jakie są potencjalne ryzyka i korzyści z inwestowana w kontrakty terminowe?

Handel kontraktami futures na rynkach towarowych może przynosić duże zyski, ale wiąże się również z dużym ryzykiem. Inwestując w kontrakty futures na towary, możesz stracić więcej niż początkową inwestycję.

Cena towaru bazowego może spaść poniżej zera. Dlatego potencjalna maksymalna strata na długiej pozycji w kontrakcie towarowym może przekroczyć wartość kontraktu i teoretycznie jest nieograniczona. Z drugiej strony, ponieważ cena instrumentu bazowego może teoretycznie wzrosnąć bez ograniczeń, potencjalna maksymalna strata na krótkiej pozycji jest nieograniczona. Zaleca się zaciąganie zobowiązań, które możesz spełnić, z wykorzystanie środków których nie będziesz potrzebować w krótkim okresie.

Informacje w tym artykule nie zostały tu przedstawione w celach doradczych ani nie mają na celu rekomendowania żadnych inwestycji. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Możesz stracić (część) swojego depozytu. Radzimy inwestować tylko w produkty finansowe dopasowane do twojej wiedzy i doświadczenia.

backtotop

Państwa podróż inwestycyjna zaczyna się tutaj

Otwarcie konta za darmo dołączą Państwo do ponad 2,5 miliony inwestorów korzystających z naszej przyjaznej użytkownikowi platformy.

Uwaga:
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Mogą Państwo stracić (część) zainwestowany kapitał. Sugerujemy inwestować tylko w instrumenty finansowe, które odpowiadają Państwa wiedzy i dośwaidczeniu. Nie jest to rada inwestycyjna.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.

icon_close

Chcemy wzmocnić pozycję ludzi, aby stali się najlepszymi inwestorami, jakimi mogą być. Oferując wszechświat możliwości i wyborów na naszej przyjaznej dla użytkownika platformie, usuwamy bariery, aby inwestowanie było dostępne dla każdego: początkujących lub doświadczonych inwestorów. Otrzymują Państwo dostęp do szerokiej gamy produktów na ponad 50 światowych giełdach, aby mieć swobodę inwestowania, wedle uznania. W naszym świecie otrzymują Państwo również świetny stosunek jakości do ceny. W żadnym stopniu nie rezygnując z jakości, bezpieczeństwa i zakresu naszych usług inwestycyjnych, oferujemy niewiarygodnie niskie opłaty. Priorytetowe traktowanie Państwa potrzeb pomogło nam stać się wiodącym europejskim brokerem online. Dowodem na nasz sukces jest ponad 2,5 miliony klientów i ponad 100 międzynarodowych nagród.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, zagraniczny oddział flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | tel: +31 20 2613072) | e-mail: klienci@degiro.pl | flatexDEGIRO Bank Oddział w Holandii jest zarejestrowany w Holenderskiej Izbie Handlowej pod numerem 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, działający pod nazwą DEGIRO, jest holenderskim oddziałem flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG jest nadzorowany głównie przez niemiecki organ nadzoru finansowego (BaFin). W Holandii flatexDEGIRO Bank Dutch Branch jest zarejestrowany w DNB i nadzorowany przez AFM i DNB. | flatexDEGIRO Bank AG jest licencjonowanym niemieckim bankiem nadzorowanym przez niemiecki organ nadzoru finansowego i zarejestrowanym w Niemieckiej Izbie Handlowej pod numerem HRB 105687.