Czym są obligacje?

Obligacja to produkt finansowy, który pozwala inwestorowi pożyczyć pieniądze podmiotowi emitującemu. W zamian za posiadanie obligacji pożyczkodawcy otrzymują odsetki, zwane również stopą kuponową. Mówiąc wprost, jest to forma pożyczki. Nabywcą obligacji jest z definicji pożyczkodawca, natomiast emitent jest pożyczkobiorcą. Emisja obligacji to sposób, w jaki podmioty mogą się finansować. Pieniądze, które firma otrzymuje z wyemitowanych obligacji, są de facto pożyczką. Zasadniczo musi ona zostać zwrócona w uzgodnionym wcześniej terminie. Do tego dnia obligatariusz (pożyczkodawca) otrzymuje płatności odsetkowe. Podmiotami emitującymi mogą być korporacje, miasta, a nawet rządy krajowe.

Co warto wiedzieć o obligacjach?

Istnieją trzy kluczowe elementy obligacji, których istotę należy zrozumieć: kupon, wartość nominalna i termin zapadalności.

Kupon:

Kupon (lub stopa kuponowa) to stopa procentowa wypłacana przez emitenta obligacji. Na przykład obligacja za 1000 USD z 5% rocznym kuponem przyniesie 50 USD rocznie. Słowo „kupon” pochodzi z czasów, gdy obligacje posiadały papierowy kupon, który można było przekształcić w celu zapłaty.

Wartość nominalna:

Ta wartość to wartość nominalna obligacji. Jest to kwota wypłacona obligatariuszowi w terminie zapadalności. Jeżeli stopa procentowa wzrośnie powyżej stopy kuponu, wówczas obligacja będzie notowana poniżej wartości nominalnej. Gdy stopa spadnie poniżej stopy kuponu, będzie obracana z premią lub powyżej wartości nominalnej.

Termin zapadalności:

Jest to uzgodniony termin, w którym obligacja musi zostać zwrócona. Obligacje są zwykle postrzegane jako produkty niskiego ryzyka. Płatności odsetkowe i terminy zapadalności są ustalane z góry, dzięki czemu mogą stać się stabilnym i przewidywalnym źródłem dochodów. Wyjątkiem są sytuacje, w których obligacja nie jest utrzymywana do terminu wymagalności lub, gdy strona emitująca ogłasza upadłość.

Kto jest emitentem obligacji?

Chociaż istnieje kilka podmiotów, które mogą emitować obligacje, istnieje ogólne rozróżnienie na dwa rodzaje emitentów:

 • Obligacje rządowe

  Rządy zwykle używają obligacji w celu generowania funduszy na finansowanie wydatków, takich jak drogi, szkoły, mosty lub innego rodzaju infrastruktura. W przypadku niektórych krajów koszt (nieprzewidzianej) wojny może również stworzyć konieczność zebrania funduszy. Obligacje często mają termin zapadalności wynoszący dziesięć lat lub dłużej i są uważane za inwestycje długoterminowe.

 • Obligacje korporacyjne

  Obligacje korporacyjne są emitowane przez firmy, aby pomóc w rozwoju działalności. Wydając je, firmy mogą kupować nieruchomości i sprzęt oraz rozpoczynać dochodowe projekty. Dodatkowy dochód może być również wykorzystany na badania i rozwój lub na zatrudnienie pracowników. Firmy mogą potrzebować więcej pieniędzy niż przeciętny bank może im zapewnić. Obligacje mogą rozwiązać ten problem, umożliwiając wielu inwestorom indywidualnym pożyczanie pieniędzy. Dług korporacyjny może wahać się od wyjątkowo bezpiecznego do bardzo ryzykownego.

Cztery typy obligacji

Oprócz różnych emitentów istnieją różne rodzaje obligacji w zależności od ich cech. Cztery popularne typy to:

 • Obligacje wieczyste

  Obligacje te nie mają ustalonej daty końcowej i mogą nigdy nie zostać spłacone.

 • Obligacje zamienne

  Pod pewnymi warunkami można je przekształcić w akcje spółki.

 • Obligacje o zmiennym oprocentowaniu

  Te obligacje mają zmienną stopę procentową.

 • Obligacje podporządkowane

  W przypadku bankructwa emitenta obligacje te są spłacane dopiero po spłacie wszystkich pozostałych zaległych. Z tego powodu ryzyko, ale i zwroty są stosunkowo wysokie.

Jak kupować obligacje

Najczęstszym sposobem kupowania obligacji jest zakup przez brokera. Prowizje za zakup różnią się w zależności od brokera. Dzięki DEGIRO możesz kupować obligacje rządowe i korporacyjne z wielu giełd, całkowicie on-line. Opłata transakcyjna zależna jest od rynku obligacji. W przeciwieństwie do innych instrumentów finansowych, obligacje nie są wyceniane w walucie, ale jako procent wartości nominalnej. Ułatwia to obliczenie efektywnej stopy procentowej.

Co determinuje cenę obligacji?

Obligacje, które posiadasz, mogą być przedmiotem obrotu. Pomimo faktu, że stopa kuponu i wartość nominalna są stałe, jego wartość może nadal zmieniać się w zależności od wielu czynników.

Po pierwsze, obligacje są antycykliczne, co może wpływać na ich wartość. Kiedy giełda ma się dobrze, obligacje są często mniej interesujące dla inwestorów, ponieważ inne instrumenty finansowe, takie jak akcje, wydają się bardziej opłacalne. Powoduje to spadek wartości obligacji. W takim przypadku emitenci muszą obiecać wyższe odsetki, aby obligacja była atrakcyjna dla inwestorów.

Drugim czynnikiem determinującym cenę obligacji jest polityka stóp procentowych. Jeżeli bank centralny utrzymuje stopy procentowe na niskim poziomie i oczekuje się, że będzie to robił przez cały okres istnienia obligacji, alternatywne opcje inwestycyjne mogą być bardziej atrakcyjne dla inwestorów. Może to spowodować, że obligatariusze sprzedadzą obligację, co obniży cenę. Ogólnie rzecz biorąc, wartość obligacji przesuwa się w przeciwnym kierunku niż stopa procentowa. Na przykład, jeśli stopa procentowa wzrośnie, wartość obligacji spadnie.

wpływ może zwiększyć lub zmniejszyć oprocentowanie obligacji

Potencjalnie, na cenę wpływa również ryzyko. Gdy akcjonariusze uważają, że ryzyko rośnie, cena obligacji może spaść. W miarę wzrostu ryzyka inwestorzy chcą większej rekompensaty.

Czas trwania jest kolejnym czynnikiem determinującym cenę obligacji. Obligacje o dłuższym okresie, na przykład dziesięć lat, wypłacają więcej niż obligacje o krótszym czasie, na przykład jeden rok. Powodem jest to, że pożyczkodawcom płaci się za inwestowanie pieniędzy przez dłuższy czas. Obligacje długoterminowe prawdopodobnie będą miały wyższą stopę procentową niż obligacje krótkoterminowe. Czas do terminu zapadalności może również wpływać na wartość obligacji. Tutaj, im bliżej dojrzałości, tym bardziej cena zbliża się do wartości nominalnej.

Zalety obligacji

Najbardziej oczywistą zaletą obligacji jest fakt, że jest to stosunkowo bezpieczna inwestycja. Jeśli zachowasz ją do terminu zapadalności, wartość nominalna zostanie zwrócona, chyba że jednostka nie wywiąże się z obowiązku wypłaty.

Obligacje mogą przynosić zysk na dwa sposoby. Po pierwsze, jeśli posiadasz obligację do terminu zapadalności, otrzymasz wartość nominalną. Przed tą datą otrzymasz odsetki (kupon). Po drugie, możesz skorzystać ze sprzedaży obligacji po wyższej cenie niż kupiłeś.

Ryzyko związane z obligacjami

Inwestowanie może być satysfakcjonujące, ale nie jest pozbawione ryzyka. W DEGIRO jesteśmy transparentni w kwestii ryzyka związanego z inwestowaniem. Zanim zaczniesz inwestować, musisz wziąć pod uwagę wiele czynników. Warto zastanowić się, jaki poziom ryzyka chcesz podjąć i jakie produkty najlepiej nadają się do osiągnięcia twoich celów. Mimo że data wykupu obligacji jest ustalana wcześniej, zawsze istnieje szansa, że ​​strona emitująca może nie spłacić obligacji. Dlatego obligacje są często oceniane poprzez ratingi ryzyka przez niezależne agencje ratingowe, takie jak Moody's i Standard & Poor's.

Informacje zawarte w tym artykule nie zostały tu umieszczone w celach doradczych ani nie mają na celu rekomendowania żadnych inwestycji. Należy pamiętać, że fakty mogły ulec zmianie od czasu napisania tego artykułu. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Możesz stracić (część) swojego depozytu. Radzimy inwestować tylko w produkty finansowe, które odpowiadają twojej wiedzy i doświadczeniu.

backtotop

Państwa podróż inwestycyjna zaczyna się tutaj

Otwierając darmowe konto dołączą Państwo do ponad 2 miliony inwestorów korzystających z naszej przyjaznej użytkownikowi platformy.

Rejestracja konta

Uwaga: Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Możesz stracić (część) swojego depozytu. Radzimy inwestować jedynie w te produkty, które są zgodne z Twoją wiedzą i doświadczeniem.

Uwaga:
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Możesz stracić (część) swojego depozytu. Radzimy inwestować jedynie w te produkty, które są zgodne z Twoją wiedzą i doświadczeniem.

Chcemy wzmocnić pozycję ludzi, aby stali się najlepszymi inwestorami, jakimi mogą być. Oferując wszechświat możliwości i wyborów na naszej przyjaznej dla użytkownika platformie, usuwamy bariery, aby inwestowanie było dostępne dla każdego: początkujących lub doświadczonych inwestorów. Otrzymują Państwo dostęp do szerokiej gamy produktów na ponad 50 światowych giełdach, aby mieć swobodę inwestowania, wedle uznania. W naszym świecie otrzymują Państwo również świetny stosunek jakości do ceny. W żadnym stopniu nie rezygnując z jakości, bezpieczeństwa i zakresu naszych usług inwestycyjnych, oferujemy niewiarygodnie niskie opłaty. Priorytetowe traktowanie Państwa potrzeb pomogło nam stać się wiodącym europejskim brokerem online. Dowodem na nasz sukces jest ponad 2 miliony klientów i ponad 90 międzynarodowych nagród.