Czym są opcje i jak działają?

Kupując opcję, kupujesz prawo do zakupu lub sprzedaży określonej ilości papierów wartościowych w przyszłości, za określoną cenę. Na przykład zgadzasz się na prawo do zakupu 100 określonych akcji przez 6 miesięcy po określonej cenie. Opcje są rodzajem instrumentów pochodnych . Oznacza to, że produkt czerpie swoją wartość z ceny produktu bazowego. Instrumentem bazowym może być indeks, akcja, a nawet towar. Przykładowo istnieją opcje na indeks, takie jak opcje AEX lub opcje na akcje, takie jak opcje ING. Wartość opcji opiera się głównie na cenie wartości bazowej, zmienności wartości bazowej i okresie obowiązywania umowy. Istnieją dwa rodzaje kontraktów opcyjnych, opcje kupna i opcje sprzedaży. W tym artykule wyjaśnimy różnicę między nimi i odpowiemy na najczęściej zadawane pytania dotyczące opcji.

Czym jest opcja call?

Zakup opcji call (pozycja długa) daje prawo, ale nie obowiązek, zakupu aktywów bazowych po określonej cenie. Kupujący płaci cenę za to prawo, znaną również jako premia. Oprócz ceny z góry określa się również dzień, w którym wygasa opcja. Nazywa się to datą wygaśnięcia. Wskazuje to moment, do kiedy nabywca opcji kupna ma prawo do zakupu. Zasadniczo korzystne jest, aby kupujący kupił opcję, jeśli przewiduje, że cena wzrośnie w trakcie trwania umowy. Inwestorzy stosują tę strategię, gdy przewidują pewne ruchy na rynku. Z drugiej strony sprzedawca opcji call (krótka pozycja) sprzedał prawo do zakupu, a zatem może zostać zmuszony do sprzedaży instrumentu bazowego na podstawie warunków umowy, jeśli kupujący skorzysta z opcji. Nabywcy i sprzedawcy opcji call mają przeciwne oczekiwania co do tego, co wydarzy się na rynku. Sprzedawcy przewidują, że cena instrumentu bazowego będzie niższa niż cena wykonania i premia po wygaśnięciu opcji. Sprzedawcy kontraktów opcyjnych są również nazywani "writers", co omówiono w dalszej części tego artykułu.

Czym jest opcja put?

Kupno opcji put (pozycja długa) daje prawo, ale nie obowiązek, sprzedaży niektórych aktywów bazowych po określonej cenie do daty wygaśnięcia. Sprzedawca opcji put (pozycja krótka) sprzedał prawo do sprzedaży kupującemu, a zatem może zostać zmuszony do zakupu instrumentu bazowego na podstawie warunków umowy. Podobnie jak w przypadku opcji call, kupujący i sprzedający mają odmienne oczekiwania co do tego, jak będzie wyglądać wartość ceny opcji. Dla kupującego put jest zazwyczaj korzystne, jeśli przewiduje on, że cena spadnie w trakcie trwania umowy. Sprzedawca opcji put uważa, że ​​cena aktywów bazowych będzie wyższa niż cena wykonania opcji minus premia opcji po wygaśnięciu.

Czym jest cena wykonania opcji?

Cena, po której aktywa bazowe mogą być kupowane lub sprzedawane, nazywana jest ceną wykonania. Jest ona również znana jako cena strike. Na cenę opcji wpływają różne czynniki, w tym cena akcji, zmienność akcji i czas trwania umowy. Jeśli aktywem bazowym opcji jest akcja, różnica w cenie między ceną akcji a ceną wykonania określa wartość opcji.

Na czym polega efekt dźwigni w kontrakcie opcyjnym?

Opcje wykorzystują efekt dźwigni, jak pokazano w poniższym przykładzie. Dzięki temu efektowi zysk, który możesz uzyskać dzięki inwestycji w opcję, jest większy niż w przypadku zainwestowania bezpośrednio w wartość bazową (obliczoną jako procent). Wynika to z faktu, że musisz zainwestować mniejszą kwotę w przypadku inwestycji w opcje, niż w miałoby to miejsce w przypadku bezpośredniej inwestycji w instrument bazowy. Jednak przy niespodziewanej zmianie ceny aktywów bazowych możesz szybko i często tracić pieniądze.

Effekt dźwigni na opcji, wytłumaczony w porównaniu do akcji

Czym jest data wygaśnięcia opcji?

Jak wspomniano wcześniej, datą wygaśnięcia jest dzień, w którym wygasa opcja. Inne instrumenty pochodne, takie jak kontrakty terminowe, również charakteryzują się datą wygaśnięcia. Zasadniczo data wygaśnięcia przypada w trzeci piątek każdego miesiąca. Istnieją jednak wyjątki, na przykład w przypadku opcji dziennej lub opcji tygodniowej. Przed wygaśnięciem posiadacze opcji mogą zdecydować się na wykonanie, zamknięcie pozycji lub na rozwiązanie gdzie opcja wygasa bez wartości.

Co oznacza wystawienie opcji?

Sprzedaż opcji można nazwać „wystawianiem”. W transakcji opcyjnej uczestniczą dwie strony: kupujący i sprzedający. Jak wspomniano, w przypadku opcji kupna kupujący ma prawo kupić określoną opcję. Z drugiej strony sprzedawca może być zobowiązany do sprzedaży swoich akcji po określonej cenie. Kupujący płaci premię opcyjną, a sprzedawca otrzymuje premię opcyjną. Kupujący ma nadzieję, że aktywa wzrosną, a sprzedawca ma nadzieję, że spadną.

Kupno Sprzedaż
Call Prawo do kupna Zobowiązanie do sprzedaży
Put Prawo do sprzedaży Zobowiązanie do kupna

Co determinuje cenę opcji?

Cena opcji składa się z dwóch części: wartości wewnętrznej i wartości czasowej.

Czym jest wartość wewnętrzna opcji?

Aby obliczyć wartość aktywów netto, bieżącą cenę akcji porównuje się z ceną wykonania. Patrząc na powyższy przykład, cena wykonania wynosi 21,00 € za akcję. Załóżmy, że akcja jest notowana na giełdzie po cenie 25,00 €. Zatem wartość aktywów netto stanowi różnicę między obecną ceną 25,00 EUR a ceną wykonania wynoszącą 21,00 EUR za akcję, w tym przypadku 4,00 EUR za akcję. To prawo do zakupu po 21,00 € jest zatem warte co najmniej 4,00 € na akcję.

Gdy opcja ma wartość wewnętrzną, nazywa się ją „in the money”. Jest to możliwe zarówno dla opcji kupna, jak i opcji sprzedaży. Na przykład opcje kupna są in he money, gdy cena wykonania jest niższa niż cena instrumentu bazowego. Opcja sprzedaży znajduje się in the money, gdy cena wykonania jest wyższa niż wartość bazowa. Jeśli jest odwrotnie, opcja jest „out of the money”.

wyjaśnienie opcji leży w, na i poniżej pieniędzmi

Wartość czasowa

Wartość czasowa jest również nazywana wartością oczekiwaną. Zależy to głównie od terminu obowiązywania opcji i zmienności wartości bazowej. Wartość czasu wskazuje, czego rynek oczekuje od ceny instrumentu bazowego. Pozostały czas do daty wygaśnięcia (data wygaśnięcia) jest uwzględniany w wartości czasu. W momencie wygaśnięcia wartość czasu i wartość oczekiwana są prawie zerowe.

Na czym polega różnica między opcja amerykańską i europejską?

Zdecydowana większość opcji to te w stylu amerykańskim lub europejskim. Kluczowa różnica między nimi polega na wygaśnięciu. W przypadku opcji amerykańskich posiadacz ma prawo skorzystać z niego w dowolnym momencie przed wygaśnięciem po ustalonej cenie. I odwrotnie, opcje europejskie można zrealizować tylko we wcześniej ustalonym terminie i cenie.

Po co korzystać z opcji?

Istnieje wiele powodów, dla których inwestorzy mogą inwestować w opcje, ale dwa główne z nich dotyczą spekulacji i zabezpieczenia. Spekulacja polega na tym, że inwestor zajmuje pozycję na rynku i oczekuje, że cena aktywów wzrośnie lub spadnie. Na przykład inwestor może spekulować opcją kupna zamiast kupować akcje bazowe bezpośrednio z powodu dźwigni finansowej z opcjami, jak omówiono wcześniej. Inwestorzy mogą wybrać strategie zabezpieczające (hedgingowe), aby zmniejszyć ryzyko nagłych spadków cen. Na przykład, jeśli inwestor utrzymuje znaczną pozycję w firmie i chce zmniejszyć ryzyko drastycznego spadku ceny, może kupić opcję sprzedaży. W ten sposób inwestor może „zablokować” określoną cenę sprzedaży. Ponadto, jeśli cena akcji spadnie poniżej ceny wykonania opcji, inwestor może skorzystać z opcji sprzedaży, minimalizując straty.

Jakie ryzyko wiąże się z handlem opcyjnym?

Inwestowanie w opcje może być korzystne, ale nie jest pozbawione ryzyka. Na przykład przy zawieraniu tych umów wiążą się określone prawa i obowiązki. Oznacza to, że ryzykujesz utratą całej inwestycji lub więcej. Jeśli cena akcji jest niższa niż cena wykonania wezwania w dniu wygaśnięcia, wówczas traci swoją wartość. Wystawiając call, zwykle tracisz pieniądze, gdy cena rośnie. Następnie masz obowiązek dostarczenia akcji po cenie wykonania. W przypadku wystawienia opcji sprzedaży ryzyko polega na spadku ceny. Może być wtedy konieczne zakupienie aktywów bazowych po cenie wykonania. Czy ta cena jest wyższa niż cena akcji? W takim przypadku, przy opcji put, odnotowujesz stratę.

Przed zainwestowaniem w opcje ważne jest, aby najpierw dowiedzieć się, jakie są opcje, ale co ważniejsze, aby zrozumieć ryzyko. Podobnie jak inne złożone produkty, opcje nie są odpowiednie dla początkujących inwestorów.

Przeczytaj więcej o informacjach pochodnych, takich jak kontrakty terminowe.

Informacje w tym artykule nie zostały tu przedstawione w celach doradczych, ani nie mają na celu rekomendować żadnych inwestycji. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Możesz stracić (część) swojego depozytu. Radzimy inwestować tylko w produkty finansowe, które odpowiadają twojej wiedzy i doświadczeniu.

backtotop

Państwa podróż inwestycyjna zaczyna się tutaj

Otwarcie konta za darmo dołączą Państwo do ponad 2,5 miliony inwestorów korzystających z naszej przyjaznej użytkownikowi platformy.

Uwaga:
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Mogą Państwo stracić (część) zainwestowany kapitał. Sugerujemy inwestować tylko w instrumenty finansowe, które odpowiadają Państwa wiedzy i dośwaidczeniu. Nie jest to rada inwestycyjna.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.

icon_close

Chcemy wzmocnić pozycję ludzi, aby stali się najlepszymi inwestorami, jakimi mogą być. Oferując wszechświat możliwości i wyborów na naszej przyjaznej dla użytkownika platformie, usuwamy bariery, aby inwestowanie było dostępne dla każdego: początkujących lub doświadczonych inwestorów. Otrzymują Państwo dostęp do szerokiej gamy produktów na ponad 50 światowych giełdach, aby mieć swobodę inwestowania, wedle uznania. W naszym świecie otrzymują Państwo również świetny stosunek jakości do ceny. W żadnym stopniu nie rezygnując z jakości, bezpieczeństwa i zakresu naszych usług inwestycyjnych, oferujemy niewiarygodnie niskie opłaty. Priorytetowe traktowanie Państwa potrzeb pomogło nam stać się wiodącym europejskim brokerem online. Dowodem na nasz sukces jest ponad 2,5 miliony klientów i ponad 100 międzynarodowych nagród.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, zagraniczny oddział flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | tel: +31 20 2613072) | e-mail: klienci@degiro.pl | flatexDEGIRO Bank Oddział w Holandii jest zarejestrowany w Holenderskiej Izbie Handlowej pod numerem 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, działający pod nazwą DEGIRO, jest holenderskim oddziałem flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG jest nadzorowany głównie przez niemiecki organ nadzoru finansowego (BaFin). W Holandii flatexDEGIRO Bank Dutch Branch jest zarejestrowany w DNB i nadzorowany przez AFM i DNB. | flatexDEGIRO Bank AG jest licencjonowanym niemieckim bankiem nadzorowanym przez niemiecki organ nadzoru finansowego i zarejestrowanym w Niemieckiej Izbie Handlowej pod numerem HRB 105687.