Czym jest analiza fundamentalna i jak działa?

Posiadając konto DEGIRO, natychmiast uzyskują Państwo dostęp do ponad dwóch milionów instrumentów finansowych jednym naciśnięciem przycisku. Ważne pytanie to „co dalej?”. Wiele osób już wie, w co chce inwestować. Inni chcą poświęcić trochę czasu na zbadanie, gdzie chcą ulokować swoje pieniądze.

W kwestii wyboru akcji, istnieją dwie szkoły mówiące, jak należy postępować: analiza techniczna i fundamentalna. W niniejszym artykule wyjaśnimy, na czym polega analiza fundamentalna. Nasz artykuł o analizie technicznej można przeczytać tutaj.

Analiza fundamentalna

Analiza fundamentalna obejmuje procedury w zakresie technik wykorzystywanych do identyfikacji możliwości handlowych poprzez analizę trendów, skupiając się na wzorcach. Inwestorzy wykorzystują analizę fundamentalną do obliczania prawdziwej wartości akcji. Korzystając z kluczowych, publicznie ujawnionych danych, można obliczyć, czy dana spółka stanowi wartościową inwestycję, czy też nie.

Dane te pochodzą zazwyczaj z trzech różnych, ale wzajemnie powiązanych raportów, które spółka publiczna udostępnia swoim inwestorom w raportach kwartalnych lub rocznych: bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych.

 • Bilans podsumowuje aktywa spółki (zasoby, które mają pewną wartość ekonomiczną dla spółki), zobowiązania (zobowiązania, które spółka musi spłacić) oraz kapitał własny (wartość netto spółki). Wzór łączący trzy powyższe aspekty przedsiębiorstwa jest następujący: aktywa = długi + kapitał
 • Rachunek zysków i strat (zwany również rachunkiem wyników) jest uzupełnieniem bilansu w sprawozdaniu rocznym. Pokazuje on przychody i koszty firmy w określonym przedziale czasowym. Kluczowe dane wykazywane w rachunku zysków i strat obejmują sprzedaż (lub przychody), zysk oraz zysk na akcję.
 • Ostatni raport, sprawozdanie z przepływów pieniężnych, analizuje wszystkie drogi wpływu i wydatków środków pieniężnych firmy. Chociaż sprawozdanie z przepływów pieniężnych jest podobne do wspomnianego wcześniej rachunku zysków i strat, jest bardziej historią księgową niż sprawozdaniem z wyników. Przepływy pieniężne pochodzą zazwyczaj z trzech obszarów działalności przedsiębiorstwa: operacyjnego, inwestycyjnego i finansowego

Wszystkie trzy z tych sprawozdań znajdują się zazwyczaj w sprawozdaniu rocznym spółki, stanowiąc sposób na zachowanie przejrzystości wobec akcjonariuszy i opinii publicznej w zakresie stanu jej działalności. Bardziej skomplikowane modele sprawozdań mogą również uwzględniać czynniki zewnętrzne, takie jak warunki makroekonomiczne lub polityka fiskalna. Jednak na potrzeby niniejszego wprowadzenia ograniczymy się do analizy wykorzystującej wyłącznie dane spółki

Kluczowe dane

Istnieje wiele dostępnych informacji na temat spółek notowanych na giełdzie, które można łatwo znaleźć w internecie. Niektóre z tych statystyk (takie jak liczba pracowników i zysk) są dość oczywiste. Ale znajdują się tu też bardziej skomplikowane liczby i wskaźniki, których celem jest przedstawienie interpretacji danego aspektu wyników finansowych spółki. Omówimy tutaj kilka najbardziej popularnych

Kapitalizacja rynkowa – kapitalizacja rynkowa to całkowita wartość akcji spółki pozostających w obrocie w danym momencie.

Kapitalizacja rynkowa = Obecna cena akcji *Całkowita liczba wyemitowanych akcji

Liczba ta jest ważna w celu określenia, czy spółka jest klasyfikowana jako spółka o dużej, średniej czy małej kapitalizacji. Za spółki o dużej kapitalizacji często uważa się spółki o kapitalizacji rynkowej przekraczającej 10 mld USD. Akcje o średniej kapitalizacji charakteryzują się kapitalizacją rynkową wynoszącą pomiędzy 2 mld USD a 10 mld USD, natomiast akcje o małej kapitalizacji mają kapitalizację wynoszącą pomiędzy 300 mln USD a 2 mld USD.

Zysk na akcję – zysk na akcję (EPS) to kwota zysku przypadająca na jedną z akcji spółki pozostających w obrocie. Jak sama nazwa wskazuje, jest to całkowita wartość, którą każda akcja przynosi firmie. EPS o wartości 5,00 GBP oznacza, że każda wyemitowana akcja przynosi firmie zysk w wysokości 5,00 GBP netto.

EPS = (Dochód netto - Preferowane dywidendy) / Średnia wyemitowanych akcji

Ponieważ nie istnieje żaden ogólny punkt odniesienia, EPS można interpretować na różne sposoby. Wysoki EPS jest oznaką wysokich zarobków. Aby uzyskać bardziej znaczące wyniki, należy położyć nacisk na analizę długoterminową, co pozwoli zobaczyć rentowność spółki na przestrzeni czasu, jak również na przegląd EPS innych spółek działających w podobnych branżach.

 • Dywidenda na akcję – podobnie jak EPS, dywidenda na akcję (DPS) jest kluczową liczbą, która ma na celu przedstawienie prostej kalkulacji rentowności spółki. DPS to liczba dywidend wypłacanych na jedną akcję DPS = (Suma dywidend - Dywidenda specjalna) / Średnia wyemitowanych akcji
 • Wskaźnik cena/zysk – prawdopodobnie najbardziej znanym ze wszystkich kluczowych wskaźników jest wskaźnik cena/zysk zwany też wskaźnikiem P/E. Wskaźnik P/E jest wyrażony jako wielokrotność ceny akcji spółki w stosunku do jej zysków na jedną akcję. Wskaźnik P/E jest również znany jako mnożnik ceny P/E Proporcja = Cena akcji / Zysk od akcji (EPS)

  Na przykład jeżeli cena akcji spółki wynosi 10,00 GBP, a obliczony zysk na akcję 2,00 GBP, wskaźnik P/E wynosi 5

 • Zwrot z kapitału własnego – ostatnią z kluczowych wielkości jest zwrot z kapitału własnego. ROE to stosunek dochodu do pozostałego kapitału własnego ROE = Dochód netto / Kapitał Akcjonariuszy

  Na przykład jeśli całkowity dochód spółki wyniósł 10 mln GBP w ciągu roku, w którym kapitał własny wynosił 25 mln GBP, wówczas ROE będzie na poziomie 40%.

  Podobnie jak inne wskaźniki, ROE najlepiej badać w odniesieniu do spółki na przestrzeni czasu i w związku z branżą. Firma, której ROE rośnie na przestrzeni czasu, może wskazywać na wzrost efektywności (wyższy zysk przy konieczności zainwestowania mniejszej ilości kapitału).

Ograniczenia analizy fundamentalnej

Analiza fundamentalna ma swoje ograniczenia. Jednym z nich jest fakt, że hipoteza rynku efektywnego (EMH) jest sprzeczna z tą metodą. Ta zasada ekonomiczna mówi, że ceny rynkowe odzwierciedlają informacje z przeszłości. Dlatego nie można osiągnąć korzyści z analizowania trendów, skupiając się na wzorcach. Do tego dochodzi aspekt samorealizacji analizy fundamentalnej. Kiedy wystarczająco dużo ludzi używa tych samych sygnałów i danych wejściowych do podjęcia decyzji w sprawie akcji, jakie należy kupić, mogą oni sami spowodować oczekiwany ruch. Spowoduje to powstanie efektu kuli śnieżnej.

Ostatnim ważnym aspektem jest zrozumienie, jak działa analiza fundamentalna przed zastosowaniem jej z wykorzystaniem rzeczywistych pieniędzy w celu uniknięcia strat. Dobrym pomysłem jest eksperymentowanie z wieloma strategiami i korzystanie z połączenia wskaźników w celu uzyskania znaczących wyników podczas zawierania transakcji.W DEGIRO jesteśmy otwarci i transparentni w kwestii ryzyka, które wiąże się z inwestowaniem. Zanim zaczną Państwo inwestować, muszą Państwo wziąć pod uwagę kilka czynników. Warto zastanowić się, jak duże ryzyko są Państwo skłonni podjąć oraz które produkty odpowiadają Państwa wiedzy. Ponadto nie jest wskazane inwestowanie z wykorzystaniem pieniędzy, które mogą być potrzebne w najbliższym czasie lub wchodzenie w pozycje, które mogą spowodować problemy finansowe. Należy rozpocząć od zastanowienia się, jakim typem inwestora chcą Państwo być. O ryzyku związanym z inwestowaniem można przeczytać w naszym dokumencie Informacje o Usługach Inwestycyjnych lub na naszej stronie poświęconej ryzyku.

Informacje zawarte w niniejszym artykule nie są napisane w celach doradczych ani nie mają na celu rekomendowania jakichkolwiek inwestycji. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Mogą Państwo stracić swój depozyt (lub jego część). Radzimy inwestować tylko w takie produkty finansowe, które odpowiadają Państwa wiedzy i doświadczeniu.

backtotop

Państwa podróż inwestycyjna zaczyna się tutaj

Otwarcie konta za darmo dołączą Państwo do ponad 2,5 miliony inwestorów korzystających z naszej przyjaznej użytkownikowi platformy.

Uwaga:
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Mogą Państwo stracić (część) zainwestowany kapitał. Sugerujemy inwestować tylko w instrumenty finansowe, które odpowiadają Państwa wiedzy i dośwaidczeniu. Nie jest to rada inwestycyjna.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.

icon_close

Chcemy wzmocnić pozycję ludzi, aby stali się najlepszymi inwestorami, jakimi mogą być. Oferując wszechświat możliwości i wyborów na naszej przyjaznej dla użytkownika platformie, usuwamy bariery, aby inwestowanie było dostępne dla każdego: początkujących lub doświadczonych inwestorów. Otrzymują Państwo dostęp do szerokiej gamy produktów na ponad 50 światowych giełdach, aby mieć swobodę inwestowania, wedle uznania. W naszym świecie otrzymują Państwo również świetny stosunek jakości do ceny. W żadnym stopniu nie rezygnując z jakości, bezpieczeństwa i zakresu naszych usług inwestycyjnych, oferujemy niewiarygodnie niskie opłaty. Priorytetowe traktowanie Państwa potrzeb pomogło nam stać się wiodącym europejskim brokerem online. Dowodem na nasz sukces jest ponad 2,5 miliony klientów i ponad 100 międzynarodowych nagród.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, zagraniczny oddział flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | tel: +31 20 2613072) | e-mail: klienci@degiro.pl | flatexDEGIRO Bank Oddział w Holandii jest zarejestrowany w Holenderskiej Izbie Handlowej pod numerem 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, działający pod nazwą DEGIRO, jest holenderskim oddziałem flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG jest nadzorowany głównie przez niemiecki organ nadzoru finansowego (BaFin). W Holandii flatexDEGIRO Bank Dutch Branch jest zarejestrowany w DNB i nadzorowany przez AFM i DNB. | flatexDEGIRO Bank AG jest licencjonowanym niemieckim bankiem nadzorowanym przez niemiecki organ nadzoru finansowego i zarejestrowanym w Niemieckiej Izbie Handlowej pod numerem HRB 105687.