Jakie są popularne strategie opcyjne?

Opcje oferują wiele możliwości reagowania na ruchy na rynku akcji. Łączenie kupionych i/lub sprzedanych opcji daje inwestorom możliwość przekształcenia oczekiwań w strategię handlu opcjami, co może również pomóc w ograniczeniu ryzyka.

W niniejszym artykule omawiamy popularne strategie handlu opcjami. Czy wolą Państwo przeczytać więcej o tym, czym są opcje i jak działają przed zapoznaniem się ze strategiami handlu nimi? Zatem, w pierwszej kolejności zachęcamy do przeczytania tego artykułu

Spready na opcjach

Przed omówieniem niektórych spośród różnych strategii opcyjnych najpierw wprowadzimy pojęcie spreadów na opcjach i trzy ich wspólne klasyfikacje. Spread na opcjach jest strategią opcyjną, w której kupuje się i sprzedaje równą liczbę opcji z tym samym instrumentem bazowym, ale o różnych datach wygaśnięcia i/lub cenach wykonania. Poniższe rodzaje spreadów na opcjach oparte są na pozycjach używanych względem siebie na łańcuchu opcji.Dane te pochodzą zazwyczaj z trzech różnych, ale wzajemnie powiązanych raportów, które spółka publiczna udostępnia swoim inwestorom w raportach kwartalnych lub rocznych: bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych.

 • A Spread pionowy polega na używaniu opcji z tym samym instrumentem bazowym i datą wygaśnięcia, ale różnymi cenami wykonania
 • A Spread poziomy jest tworzony przez użycie opcji z tym samym instrumentem bazowym i ceną wykonania, ale z różnymi datami wygaśnięcia. Jest to również określane jako spread kalendarzowy lub spread czasowy
 • A Spread diagonalny jest połączeniem spreadów pionowych i poziomych. Strategia ta jest konstruowana przy użyciu opcji z tym samym instrumentem bazowym, ale różnymi cenami wykonania i terminami wygaśnięcia.

Klasyfikacje strategii opcyjnych

Oprócz spreadów strategie opcyjne można klasyfikować również na podstawie oczekiwanego kierunku rynku. Na podstawie perspektywy strategie są kategoryzowane jako byka, niedźwiedzia, strategie neutralne lub zmienne:

 • Strategie byka są zwykle używane w przypadku oczekiwania wzrostu ceny akcji bazowej.
 • Jeśli spodziewamy się spadku ceny akcji bazowej, możemy wybrać strategię niedźwiedzia..
 • W przypadku, gdy oczekuje się, że cena akcji bazowej nie zmieni się lub będzie poruszać się w wąskim zakresie, korzysta się zazwyczaj ze spreadu diagonalnego, zwanego również strategią bezkierunkową
 • Na wykorzystanie spreadu diagonalnego można zdecydować się, wierząc, że akcje bazowe będą miały dużą huśtawkę cenową, ale nie będąc pewnym jej kierunku

Przykłady niektórych popularnych strategii opcyjnych

Poniżej wyjaśniono, na czym polegają niektóre z bardziej powszechnych rodzajów strategii opcyjnych stosowanych przez inwestorów. Zamieszczamy przykłady każdej z nich, aby umożliwić lepsze zrozumienie tych koncepcji. Należy pamiętać, że podane przykłady i wyniki są orientacyjne i nie uwzględniają kosztów transakcyjnych

Strategia covered call (opcji kupna z pokryciem)

W przypadku strategii covered call sprzedajemy opcję kupna, będąc już właścicielem lub kupując akcje bazowe. W tym przypadku otrzymujemy premię ze sprzedaży opcji kupna, a nasza krótka pozycja jest „pokrywana”, jeżeli nabywca opcji kupna zdecyduje się ją wykonać, ponieważ posiadamy akcje bazowe i dlatego możemy je dostarczyć

Covered call uważa się za strategię neutralną, ponieważ jest zwykle używana, gdy nie wierzymy, że cena instrumentu bazowego ulegnie znacznej zmianie w najbliższej przyszłości. Maksymalny zysk z tej strategii to premia otrzymana ze sprzedaży akcji kupna wraz z różnicą pomiędzy ceną wykonania opcji a ceną zakupu akcji bazowych. Maksymalna potencjalna strata jest równa cenie zakupu instrumentu bazowego po odjęciu otrzymanej premii.

Poniżej przedstawiono przykład strategii covered call:

 • Kupno: 100 akcji XYZ w cenie 50 GBP za akcję
 • Sprzedaż: 1 XYZ 55 akcji kupna w cenie 2 GBP
 • • Premia netto = 2 GBP
Pzykładowy graf strategi na opcję coverd call

Jeżeli otrzymana premia wynosi 2 GBP, to próg rentowności wynosi 48 GBP. Jeżeli cena instrumentu bazowego wzrośnie powyżej progu rentowności, wówczas inwestor osiąga zysk o maksymalnej wartości 700 GBP (różnica w cenie wynosząca 5 GBP plus otrzymana premia w wysokości 2 GBP pomnożona przez wielkość kontraktu wynoszącego 100). W tym przypadku straty powstają, gdy ceny spadają poniżej progu rentowności. Są one kompensowane przez otrzymaną premię, ale teoretycznie straty mogą być znaczne, jeśli cena instrumentu bazowego spadnie.

Spread byka na opcji kupna

Spread byka jest rodzajem strategii spreadu pionowego. Jak sama nazwa wskazuje, spread byka jest używany w przypadku tzw. „byczego nastawienia” do instrumentu bazowego. Aby zrealizować tę strategię, należy kupić i sprzedać taką samą liczbę opcji kupna o tej samej dacie wygaśnięcia i z tym samym instrumentem bazowym. Długa opcja kupna powinna mieć niższą cenę wykonania niż krótka.

Zarówno zyski, jak i straty są ograniczone w ramach tej strategii. Potencjalny zysk jest różnicą pomiędzy dwoma cenami wykonania po odjęciu premii netto. Potencjalna strata jest równa premii netto.

Poniżej znajduje się przykład spreadu byka na opcji kupna:

 • Kupno: 1 XYZ 60 akcji kupna w cenie 3 GBP
 • Sprzedaż: 1 XYZ 65 akcji kupna w cenie 1,50 GBP
 • Premia netto = 1,50 GBP (3 GBP – 1,50 GBP)
Przykładowy graf strategi na opcji byka call spread

Premia zapłacona wynosi 1,50 GBP, zatem próg rentowności wynosi 61,50 GBP (cena wykonania długiej opcji kupna + premia netto).Jeśli cena instrumentu bazowego wzrośnie powyżej 65 GBP, osiągnięty zysk wyniesie maksymalnie 350 GBP (różnica w cenie 5 GBP z odjęciem premii netto w wysokości 1,50 GBP pomnożona przez wielkość kontraktu 100). Jeśli cena instrumentu bazowego spadnie poniżej progu rentowności, ponosi się straty. W tym przypadku maksymalna strata wynosi 150 GBP.

Spread niedźwiedzia na opcji sprzedaży

Spread niedźwiedzia jest również rodzajem pionowej strategii spreadu, która jest zwykle używana, gdy przewidujemy spadek ceny instrumentu bazowego. Strategia ta polega na kupnie i sprzedaży równej liczby opcji sprzedaży z tym samym instrumentem bazowym i datą wygaśnięcia. Sprzedawana opcja sprzedaży powinna mieć niższą cenę wykonania niż opcja zakupiona.

Maksymalny zysk ze spreadu niedźwiedzia jest równy różnicy w cenach wykonania pomiędzy opcjami sprzedaży po odjęciu zapłaconej premii netto. Z drugiej strony, maksymalna potencjalna strata jest równa zapłaconej premii

Poniżej znajduje się przykład spreadu niedźwiedzia:

 • Kupno: 1 XYZ 60 akcji sprzedaży w cenie 4 GBP
 • Sprzedaż: 1 XYZ 55 akcji sprzedaży w cenie 2 GBP
 • Premia netto = 2 GBP (4 GBP – 2 GBP)
Przykładowy graf strategi na opcji niedźwiedzia put spread

Jeżeli zapłacona premia netto wynosi 2 GBP, to próg rentowności wynosi 58 GBP. Zysk uzyskiwany jest, jeśli instrument bazowy jest poniżej progu rentowności. W tym przykładzie zysk jest maksymalizowany do 300 GBP (różnica w cenach w wysokości 5 GBP, minus 2 GBP premii netto, pomnożone przez wielkość kontraktu 100). Kiedy cena instrumentu bazowego kończy się powyżej 58 GBP, wówczas można ponieść stratę w wysokości maksymalnie 200 GBP.

Strategia długiego stelaża (long straddle)

Istnieją dwa punkty progu rentowności w ramach tej strategii: cena wykonania minus zapłacona premia netto i cena wykonania plus zapłacona premia netto. Ryzyko strategii stelaża jest ograniczone do zapłaconej premii. Jeśli cena porusza się zarówno w górę, jak i w dół, wartość aktywów netto jednej z opcji wzrasta. Oznacza to, że zapłacona premia jest (częściowo) odzyskana lub inwestor może nawet osiągnąć zysk z tego wzrostu. Plusem tej strategii jest fakt, że zyski mogą być nieograniczone

Poniżej znajduje się przykład strategii długiego stelaża:

 • Kupno: 1 XYZ 50 akcji kupna w cenie 3 GBP
 • Kupno: 1 XYZ 50 akcji sprzedaży w cenie 1 GBP
 • Premia netto = 4 GBP (3 GBP – 1 GBP)
Przykładowy graf strategi na opcji long straddle

Jeżeli zapłacona premia netto wynosi 4 GBP, to progi rentowności wynoszą 46 GBP i 54 GBP. Jeśli cena instrumentu bazowego zakończy się poniżej 46 GBP lub powyżej 54 GBP, inwestor osiągnie zysk. Jeśli cena instrumentu bazowego osiągnie poziom pomiędzy 46 a 54 GBP, inwestor poniesie stratę. Strata ta jest maksymalizowana do 400 GBP (zapłacona premia netto o wartości 4 GBP pomnożona przez wielkość kontraktu 100).

Strategia rozszerzonego długiego stelaża (long strangle)

Dzięki tej strategii opcyjnej korzyści osiąga się na podstawie istotnych ruchów cenowych. Strategia ta jest podobna do strategii długiego stelaża. Różnica polega na tym, że w tym przypadku ceny wykonania nie są równe. Cena wykonania opcji kupna jest wyższa niż opcji sprzedaży i obie są poza ceną (OTM – out-of-the-money). Bazowy składnik aktywów i data wygaśnięcia są takie same dla obu opcji. Jeśli cena akcji w czasie wygaśnięcia jest równa lub znajduje się w zakresie pomiędzy cenami wykonania, oba kontrakty wygasną bez wartości.

W przypadku strategii rozszerzonego długiego stelaża straty są ponoszone, gdy cena instrumentu bazowego kończy się w zakresie pomiędzy cenami progu rentowności. Istnieją dwie ceny w ramach progu rentowności: wyższa cena wykonania plus premia netto i niższa cena wykonania minus premia netto. Potencjalne straty są ograniczone do wysokości zapłaconej premii. Z drugiej zaś strony, zyski mogą być nieograniczone

Poniżej przedstawiono przykład rozszerzonego długiego stelaża:

 • Kupno: 1 XYZ 52 akcji kupna w cenie 2 GBP
 • Kupno: 1 XYZ 48 akcji sprzedaży w cenie 1 GBP
 • Premia netto = 3 GBP (2 GBP – 1 GBP)
Przykładwoy graf strategi na opcje long strangle

Zapłacona premia wynosi 3 GBP. Dlatego ceny progu rentowności to 45 GBP i 55 GBP. Jeśli cena instrumentu bazowego zakończy się poniżej 45 GBP lub powyżej 55 GBP, inwestor osiągnie zysk. Jeśli cena instrumentu bazowego zakończy się pomiędzy 45 GBP a 55 GBP, inwestor poniesie stratę. Strata ta jest maksymalizowana do 300 GBP (3 GBP zapłaconej premii pomnożone przez wielkość kontraktu 100).

Spread motyla

Strategia motyla na opcjach jest połączeniem dwóch pionowych spreadów i jest uważana za strategię neutralną. Jest to trzyczęściowa strategia, w ramach której kupuje się jedną opcję, sprzedaje dwie opcje w wyższej cenie wykonania i kupuje jedną opcję w jeszcze wyższej cenie wykonania. Wszystkie te opcje mają ten sam instrument bazowy i datę wygaśnięcia, a ceny wykonania są jednakowo oddalone od siebie. Nazwa tej strategii pochodzi od kształtu wykresu, który jest tworzony z połączenia kontraktów opcji.

Maksymalny potencjalny zysk i strata są ograniczone. Maksymalne straty są ograniczone do zapłaconej premii netto. Straty ponosi się, gdy cena instrumentów bazowych kończy się poniżej najniższej ceny wykonania lub powyżej najwyższej ceny wykonania. Maksymalny potencjalny zysk jest równy różnicy pomiędzy środkową ceną wykonania a najniższą ceną wykonania, po odjęciu zapłaconej premii netto. Maksymalny zysk jest realizowany, gdy instrument bazowy kończy się po cenie wykonania krótkich opcji kupna

Poniżej znajduje się przykład spreadu motyla na długiej opcji kupna:

 • Kupno: 1 XYZ 45 akcji kupna w cenie 5 GBP
 • Sprzedaż: 2 XYZ 50 akcji kupna w cenie 2 GBP
 • Kupno: 1 XYZ 55 akcji kupna w cenie 1 GBP
 • Premia netto = 2 GBP (5 GBP + 1 GBP – (2 × 2 GBP))
Przykładowy graf strategi na opcje motyla spread

Zapłacona premia netto wynosi 2 GBP. W rezultacie ceny progu rentowności to 47 GBP i 53 GBP (najniższa cena wykonania plus premia netto i najwyższa cena wykonania minus premia netto). Jeśli cena instrumentu bazowego osiągnie poziom pomiędzy 47 GBP a 53 GBP, inwestor osiągnie zysk. Zysk ten jest ograniczony do 300 GBP (średnia cena wykonania to 50 GBP, minus najniższa cena wykonania 45 GBP, minus premia netto 2 GBP, pomnożone przez wielkość kontraktu 100). Jeśli cena instrumentu bazowego spadnie poniżej 47 GBP lub przekroczy 53 GBP, inwestor poniesie stratę. Ta strata jest maksymalizowana do 200 GBP.

Spread żelaznego kondora

Długi spread kondora jest czteroczęściową strategią i jest podobny do spreadu motyla, ponieważ również używa dwóch pionowych spreadów i jest uważany za strategię neutralną. Cztery zaangażowane opcje mają tę samą datę wygaśnięcia i aktywa bazowe, ale wszystkie z nich mają różne ceny wykonania.

Aby skonstruować tę strategię, należy kupić opcję sprzedaży, sprzedać ją w wyższej cenie wykonania niż zakupiona opcja sprzedaży, sprzedać opcję kupna w cenie wykonania wyższej niż sprzedana opcja sprzedaży i kupić opcję kupna w najwyższej cenie wykonania spośród wszystkich opcji. Spread opcji kupna i spread opcji sprzedaży mają taką samą szerokość.

Maksymalny potencjalny zysk i strata są ograniczone. Jeśli cena instrumentu bazowego zakończy się pomiędzy punktami progu rentowności, inwestor osiąga zysk, który jest maksymalizowany do otrzymanej premii netto. W porównaniu do spreadu motyla istnieje więcej cen końcowych, w odniesieniu do których można osiągnąć maksymalny zysk. Jeśli cena instrumentu bazowego znajdzie się poza wyżej wymienionym zakresem, inwestor ponosi stratę. Maksymalna poniesiona strata jest równa różnicy w cenach wykonania obu spreadów minus otrzymana premia netto

Poniżej przedstawiono przykład żelaznego kondora:

 • Kupno: 1 XYZ 45 akcji sprzedaży w cenie 1,50 GBP
 • Sprzedaż: 1 XYZ 50 akcji sprzedaży w cenie 2 GBP
 • Sprzedaż: 1 XYZ 55 akcji kupna w cenie 2,50 GBP
 • Kupno: 1 XYZ 60 akcji kupna w cenie 1 GBP
 • Premia netto = 2 GBP (–(1,50 GBP + 1) + (2 GBP+2,50 GBP))
Przykładowy graf strategi na opcje iron condor spread

Premia netto wynosi 2 GBP. W rezultacie ceny progu rentowności wynoszą 48 GBP i 57 GBP (cena wykonania krótkiej opcji sprzedaży minus premia netto i cena wykonania krótkiej opcji kupna plus premia netto). Jeśli cena instrumentu bazowego osiągnie poziom pomiędzy 48 GBP a 57 GBP, inwestor osiągnie zysk. Zysk jest tutaj ograniczony do 200 GBP. Jeśli cena instrumentu bazowego spadnie poniżej 48 GBP lub przekroczy 57 GBP, inwestor poniesie stratę. Strata ta jest maksymalizowana do 300 GBP (5 GBP różnicy pomiędzy cenami wykonania minus 2 GBP otrzymanej premii pomnożone przez wielkość kontraktu 100).

Jakie jest ryzyko związane z inwestowaniem w opcje?

Przed zainwestowaniem w opcje warto się dowiedzieć, czym one są, a co ważniejsze, zrozumieć związane z tym ryzyko. Opcje i inne produkty złożone nie są przeznaczone dla początkujących inwestorów, a jedne strategie są bardziej zaawansowane niż inne

Podczas gdy niektóre z wymienionych strategii opcyjnych mają na celu ograniczenie ryzyka, w przypadku ich nieprawidłowego prowadzenia istnieje ryzyko utraty całej inwestycji lub większych kwot. Należy inwestować tylko w produkty, które odpowiadają wiedzy i doświadczeniu inwestora oraz są odpowiednie dla planu inwestycyjnego.

Informacje zawarte w niniejszym artykule nie są napisane w celach doradczych ani nie mają na celu rekomendowania jakichkolwiek inwestycji. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Mogą Państwo stracić swój depozyt (lub jego część). Radzimy inwestować tylko w takie produkty finansowe, które odpowiadają Państwa wiedzy i doświadczeniu.

backtotop

Państwa podróż inwestycyjna zaczyna się tutaj

Otwarcie konta za darmo dołączą Państwo do ponad 2,5 miliony inwestorów korzystających z naszej przyjaznej użytkownikowi platformy.

Uwaga:
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Mogą Państwo stracić (część) zainwestowany kapitał. Sugerujemy inwestować tylko w instrumenty finansowe, które odpowiadają Państwa wiedzy i dośwaidczeniu. Nie jest to rada inwestycyjna.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.

icon_close

Chcemy wzmocnić pozycję ludzi, aby stali się najlepszymi inwestorami, jakimi mogą być. Oferując wszechświat możliwości i wyborów na naszej przyjaznej dla użytkownika platformie, usuwamy bariery, aby inwestowanie było dostępne dla każdego: początkujących lub doświadczonych inwestorów. Otrzymują Państwo dostęp do szerokiej gamy produktów na ponad 50 światowych giełdach, aby mieć swobodę inwestowania, wedle uznania. W naszym świecie otrzymują Państwo również świetny stosunek jakości do ceny. W żadnym stopniu nie rezygnując z jakości, bezpieczeństwa i zakresu naszych usług inwestycyjnych, oferujemy niewiarygodnie niskie opłaty. Priorytetowe traktowanie Państwa potrzeb pomogło nam stać się wiodącym europejskim brokerem online. Dowodem na nasz sukces jest ponad 2,5 miliony klientów i ponad 100 międzynarodowych nagród.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, zagraniczny oddział flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | tel: +31 20 2613072) | e-mail: klienci@degiro.pl | flatexDEGIRO Bank Oddział w Holandii jest zarejestrowany w Holenderskiej Izbie Handlowej pod numerem 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, działający pod nazwą DEGIRO, jest holenderskim oddziałem flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG jest nadzorowany głównie przez niemiecki organ nadzoru finansowego (BaFin). W Holandii flatexDEGIRO Bank Dutch Branch jest zarejestrowany w DNB i nadzorowany przez AFM i DNB. | flatexDEGIRO Bank AG jest licencjonowanym niemieckim bankiem nadzorowanym przez niemiecki organ nadzoru finansowego i zarejestrowanym w Niemieckiej Izbie Handlowej pod numerem HRB 105687.